Gå til innhold

Bomringen

Alt du trenger å vite om bomringen

 • Kart - Bomstasjoner og soner i TromsøDet skal settes opp 15 bomstasjoner i Tromsø.
 • Det er totalt syv soner i bomringen.
 • Det er kun personbiltrafikk på Tromsøya som skal betale bompenger.
 • Bomstasjonsplasseringer:
  • 1. Flyplassvegen
  • 2. Giæverbukta
  • 3. Tverrforbindelsen vest
  • 4. Tverrforbindelsen øst
  • 5. Universitetet
  • 6. Breivika
  • 7. Gimle
  • 8. Ringvegen
  • 9. Tromsøysundtunnelen
  • 10. Tromsøbrua
  • 11. Sydspissen
  • 12. Røstbakken
  • 13. Holtvegen
  • 14. Langnesbakken
  • 15. Langnestunnelen

 

 • Plasseringen av bomstasjonene er bestemt gjennom en omfattende prosess hvor både ulike plasseringer av bommer, soner, rushtid, priser og trafikkendringer som følge av dette har vært vurdert.
 • Bompenger er et sentralt virkemiddel for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken i Tromsø. Innføringen av bompenger vil redusere antall bilreiser.
 • De som har nytte av tiltakene skal betale, og de som betaler skal ha nytte av tiltakene. Gjennom Tenk Tromsø vil mange også ha nytte av en del av tiltakene gjennom utbygging av gang- og sykkelveger og forbedring av busstilbudet.
 • For å kunne finansiere tiltakene i Tenk Tromsø kreves det inntekter for å gjennomføre prosjektene som er tiltenkt. Fagfolk har derfor nøye vurdert den forventede personbiltrafikken, bom-priser og plassering av bomstasjoner.
 • Bomstasjonene er plassert ved å etablere tette soner rundt de tre mest trafikkerte områdene på Tromsøya:
  • De store arbeidsplassene og Universitet i Breivika (sone 4)
  • Jekta Storsenter og handelsparken i nærliggende område (sone 3)
  • Sentrum (sone 1)
 • Bomstasjonene er plassert der det er – eller vil bli – et godt alternativ til personbil, gjennom gode løsninger for buss, gange og sykkel.
 • Det er lagt vekt på at det innenfor hver sone er skole, barnehage og matbutikk.
 • Bomstasjonene og sonene er plassert slik at det ikke vil være behov for å stenge veger.

Soneinndelingen er basert på omfattende trafikkanalyser, hvor vi har sett på flere ulike konsepter for bompengeordningen, deriblant ulike plasseringer av bommene. Det har vært utredet å dele opp sone 1, men utredningene har vist at det både er vanskelig og ulønnsomt med en soneinndeling på tvers av sone 1. En slik inndelingen ville gitt flere, store bomstasjoner i små boliggater på Tromsøya.

Trafikkanalysene viser at veldig mange bilister fanges opp med soneinndelingen som er vedtatt. Mange av dem som bor i sone 1 jobber i en annen sone, for eksempel på Nordøya eller i Giæverbukta. Jobber du i sentrum er det også parkeringsrestriksjoner som begrenser muligheten for å benytte personbil. Analysene som er gjort viser videre at cirka 49 prosent av alle bilreiser i sone 1 er soneinterne reiser. Det er færre interne reiser enn på fastlandet (sone 7) og Kvaløya (sone 6), hvor cirka 60 prosent av reisene skjer innad i sonen.

Det er lagt opp til en innkrevingsperiode på 15 år.

 • Prisen for én passering er på 12 kroner utenom rushtid og 36 kroner i rushtiden for takstgruppe 1 og dobbel pris for prisgruppe 2.
  • Prisgruppe 1 er kjøretøy med totalvekt inntil 3 500 kg
  • Prisgruppe 2 er kjøretøy med totalvekt over 3 500 kg
 • For å redusere trafikkbelastningen i rushtidene er det vedtatt å innføre høyere bompriser i rushtiden mellom kl 06:30 og 09:00 og mellom kl 15:00 og 17:00, utenom offentlige helligdager.
 • Priser justeres i samsvar med prisutviklingen i samfunnet.
 • Prisene skal evalueres etter ett års drift og eventuelt justeres slik at den gjennomsnittlige prisen opprettholdes.

Pristabell bompassering

Kategori Fullpris
Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Pris utenom rushtid 12 24
Pris i rush  36 72

 • Hvis du ikke har AutoPASS-brikke vil ditt nummerskilt registreres automatisk i bomstasjonene og antall passeringer vil bli fakturert til eier av kjøretøyet. Du betaler da fullpris per passering.
 • Hvis du har AutoPASS-brikke får du automatisk 20 prosent rabatt, og antall passeringer vil registreres slik at du får tilgang til rabattordningene for timesregelen og maksimalt betale for inntil 80 passeringer per måned. Les mer om rabattordningen under.
 • Alle bomstasjonene skal ha tovegs innkreving. Tovegs innkreving betyr at bilisten betaler for passering i begge retninger.

 • Med AutoPASS-brikke får bilister 20 prosent rabatt i bomstasjonene. Tunge kjøretøy får ikke denne rabatten.
 • Nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenkjøretøy) i prisgruppe 1, med gyldig avtale og brikke, skal betale halvparten av prisen for vanlige kjøretøy. Dette gjelder etter brikkerabatten på 20 prosent.
 • Det blir innført en ordning med felles timesregel for alle bomstasjoner. Timesregelen betyr at hvert kjøretøy bare betaler for én passering innenfor én time. Ordningen gjelder for alle kjøretøy med gyldig avtale og brikke. Når timesregelen omfatter passeringer både innenfor og utenfor rushperiodene, skal bilistene betale prisen for den passeringen som er registrert først i systemet.
 • Kjøretøy i begge prisgrupper med gyldig avtale og brikke skal maksimalt betale for 80 passeringer per måned.
 • I tillegg kan det etter søknad til bompengeselskapet (BPS Nord AS) innvilges fritak for forflytningshemmede i bomringer.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer rundt byområder.

Alle kjøretøy med fritak må ha montert brikke

Dersom du er forflytningshemmet og ønsker fritak for betaling, må du sende søknad til et bompengeselskap. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det er en forutsetning at du allerede har en gyldig avtale og brikke fra en utsteder.

Ved vedtak om fritak vil bompengeselskapet legge inn på avtalen din med utsteder at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Fritaket gjelder ikke for institusjoner.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Kontakt et bompengeselskap for å skaffe deg AutoPASS-brikke og inngå avtale. AutoPASS-brikken kommer i posten og monteres etter anvisning fra brikkeutsteder.

 • Du kan inngå avtale med hvilket som helst selskap som utsteder AutoPASS-brikker i Norge. Avtalen gjelder og gir rabatt i bomstasjoner som benytter AutoPASS i hele landet. Brikken gjelder også for fergesamband i Norge som benytter AutoPASS for ferge.
 • Det regionale bompengeselskapet i Nord-Norge heter Bompengeselskap Nord AS (BPS) og er ansvarlig for innkreving av bompenger i Tromsø. Hvis du er ny kunde og skal velge brikkeutsteder kan tegne avtale via «Min side» og velge bompengeprosjekt «Brikkeutsteder region nord – Hålogalandsbrua»

Det spiller ingen rolle hvilket selskap som velges som brikkeutsteder. Brikker fra alle utstederselskap i Norge som benytter AutoPASS er gyldige også i Tromsø. De som har AutoPASS-brikke fra før trenger ikke bestille ny brikke. Avtalen administreres enkelt på Min Side på www.autopass.no.

Det vil koste cirka 35 millioner kroner å bygge bomstasjonene. Årlige innkrevings- og driftskostnader vil være på rundt 20 millioner kroner. Bompengeselskapet Nord AS er et heleid offentlig selskap og honoreres etter fylkeskommunale satser og retningslinjer.

 • Trafikksikre skoleveger.
 • Bedre tilbud til de som velger buss, sykkel eller beina.
 • Bedre luftkvalitet.
 • Mindre støy.
 • Oppgradert og modernisert vegnett i byen.
 • Et helt nytt Langnesområde hvor bilister som skal til Kvaløya, Hamna og Jekta splittes på et tidligere tidspunkt, i tillegg til egne felt for buss, ny bussterminal og nye gang- og sykkelløsninger.
 • Ny tunnel mellom Breivika og Langnes.
 • Ny bussterminal i Giæverbukta og i sentrum.
 • Ny bru til Kvaløya.
 • Mindre køer for de som må kjøre bil, for eksempel næringsdrivende.

Mer om planlagte prosjekter kan du lese her »

Vegprising er en vegbruksavgift hvor brukeren betaler per kjørte kilometer. Et slikt system åpner for at prisen per kjørte kilometer kan variere alt etter hvor og når man kjører.

Det er en rekke avklaringer som må landes før vi kan innføre satellittbasert vegprising i Norge. Først og fremst krever det vedtak i Stortinget, samt lovendringer og lovhjemler som åpner for vegprising. Videre må det stilles krav til at kjøretøy må være utstyrt med elektronikk som støtter et slikt system. I tillegg må Vegdirektoratet gjøre faglige vurderinger om blant annet behovet for å supplere det satellittbaserte systemet der signalene i dag er for dårlige, avklare hvordan utenlandske kjøretøy skal håndteres i en slik løsning, og utvikle systemer som støtter denne løsningen. Først når disse avklaringene er gjort nasjonalt, kan politikerne i Tromsø ta stilling til om de vil vedta en slik løsning. Det er usikkerhet knyttet til de totale kostnadene ved drift av et system for satellittbasert vegprising. Tilfredsstillende personvern stiller store krav til utstyr i kjøretøy, sentrale systemer og kommunikasjonsløsninger. Det er på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å anta at dette vil være et billigere alternativ enn bomstasjoner.

Ja. Veglovens §27 fastslår at man med godkjennelse fra Stortinget kan bruke bompenger til andre investeringer enn bilveg. Bompenger kan brukes til å bygge alle former for veg, som for eksempel kollektivfelt og sykkelveger med fortau. I henhold til vegloven kan bompenger også benyttes til drift av kollektivtrafikk.

Stortinget ga i 1990 tillatelse til å kreve inn drivstoffavgift i Tromsø. Det lokale finansieringstilskuddet på omsetning av drivstoff avvikles når bomstasjonene er på plass. Pengene som er til overs fra drivstoffavgiften overføres til Tenk Tromsø. Det er vedtatt at de resterende drivstoffmidlene skal brukes til vegutvidelse, kollektivfelt og bedre gang- og sykkelløsninger på Stakkevollvegen. Dette prosjektet inngår i Tenk Tromsø.

Dagens drivstoffavgift gir oss for lite penger til å finansiere de store tiltakene vi trenger for at vi skal komme oss raskt og enkelt fram i byen. Erfaringene fra nesten 30 år med drivstoffavgift, viser at denne avgiften heller ikke bidrar til å redusere biltrafikken tilstrekkelig for å kunne oppnå nullvekstmålet.

Et av de viktigste tiltakene for å ikke øke køene selv om innbyggertallet i Tromsø går opp, er å gi de som har anledning til å bruke buss, sykle eller gå gode muligheter for å gjøre nettopp det. Jo flere som bruker alternativer til bilen når de reiser, dess færre biler blir det på vegene. Dersom mange nok velger bort bilen bare en dag i uka, blir det mindre i køen på vegene.

 • Går det buss der du bor? Sjekk reiseplanleggeren til Troms fylkestrafikk.
 • Finnes det en innfartsparkering du kan kjøre til?
 • Kan du sykle, eller gå til jobb og skole?
 • Har du vurdert elsykkel?
 • Kan du kjøre sammen med noen?