Gå til innhold

Foto: Knut Opeide

Fem ofte stilte spørsmål om vegprising

Hva er satellittbasert vegprising?

Vegprising betyr kort fortalt at man kan kreve inn bilrelaterte avgifter (som for eksempel drivstoffavgift eller bompenger) med en avgift som samsvarer med hvor mange kilometer du kjører bil. Dette betyr at man kan differensiere avgiften etter når på døgnet du kjører, hvor du kjører og hvilken bil du kjører. Med satellittbasert vegprising vil man bruke GPS til å samle informasjon om hvor bilen har vært, og avgiften beregnes ut fra antall kjørte kilometer.

Hva skal til for å få satellittbasert vegprising i Tromsø, i stedet for bomstasjoner?

Det er en rekke avklaringer som må landes før vi kan innføre satellittbasert vegprising i Norge. Først og fremst krever det en rekke politiske vedtak i Stortinget, lovendringer og lovhjemler som åpner for denne typen vegprising. Videre må det stilles krav til at kjøretøy må være utstyrt med elektronikk som støtter et slikt system. I tillegg må Vegdirektoratet gjøre faglige vurderinger om blant annet behovet for å supplere det satellittbaserte systemet der signalene i dag er for dårlige, avklare hvordan utenlandske kjøretøy skal håndteres i en slik løsning, og utvikle systemer som støtter denne løsningen. Først når disse avklaringene er gjort nasjonalt, kan politikerne i Tromsø ta stilling til om de vil vedta en slik løsning.

Hvorfor kan vi ikke få satellittbasert vegprising i Tromsø i stedet for bompenger?

En rekke av de nødvendige avklaringene fra Vegdirektoratet og Stortinget mangler for å kunne innføre satellittbasert vegprising i dag. Tidligere har personvernet stått i veien for innføring av et slikt system, men Datatilsynet åpnet i starten av 2019 for at man kan bruke GPS for å hente inn opplysninger om når, hvor langt og hvor en enkelt bil har kjørt. Selv om Datatilsynet har åpnet for denne muligheten er det ikke gjort endringer i Personvernloven, noe som er nødvendig for å kunne innføre denne typen vegprising. Samferdselsdepartementet er i gang med en utredning av vegprising for tungtransport, men det er ikke kjent når denne skal være ferdig.

Hva koster satellittbasert vegprising i etablering- og drift?

Det vet vi ikke eksakt i dag. Ifølge Vegdirektoratet er kostnadene ved etablering av et satellittbasert innkrevingssystem usikre, men de uttaler at det er liten grunn til å tro at systemet blir rimeligere enn dagens bompengeinnkreving med Autopass-systemet. Dette på grunn av kostnadene til bakkebaserte posisjoneringssystemer og kontroll av systemet.

Når kan man potensielt innføre satellittbasert vegprising i Tromsø?

Ifølge Vegdirektoratet vil det om fem til seks år være mulig å etablere satellittbasert vegprising i Norge. Tromsø har bedt om å få være pilot-kommune for innføring av nye betalingsløsninger, men har ikke fått tilbakemelding på om vi er en aktuell by for et slikt eventuelt pilot-prosjekt.

 

Hele Vegdirektoratets notat om vegprising kan du laste ned her!