Gå til innhold

Foto: Lars Åke Andersen

Tromsøværinger er mer fornøyd med kollektivtrafikken enn resten av landet

Kollektivforeningen har nylig publisert Kollektivbarometeret, en nasjonal undersøkelse som måler tilfredshet med kollektivtilbudet for perioden 2016-2018. Troms fylke og Tromsøområdet kommer spesielt godt ut av undersøkelsen.

Over landsgjennomsnittet

Undersøkelsen viser at Tromsø er en av de beste kollektivbyene i Norge.

12 prosent av byens befolkning reiser daglig kollektivt, og 58 prosent av passasjerene i Tromsø er fornøyd med busstilbudet. En økning på 9 prosent fra 2016. Tromsø er med det 5 prosent over det nasjonale gjennomsnittet på 53 prosent.

Buss er fremtiden

93 prosent av de spurte mener at kollektivtrafikken har stor samfunnsnytte, 90 prosent mener den er bra for miljøet og nær 80 prosent tror at flere vil reise kollektivt i framtida. Kollektivbarometeret viser etter tre års undersøkelser at kollektivtrafikken i Norge har et godt omdømme. Hele 53 prosent av Norges befolkning i snitt er tilfreds med kollektivtilbudet, et tall som naturlig nok er høyere i sentrale områder.

En forsmak på byvekstavtalen

Kollektivbarometeret viser betydelig høyere tilfredshet for gjennomsnittet av områdene som inngår i belønningsordningen enn det nasjonale snittet på cirka 53 prosent.

I perioden 2015-2018 har det blitt investert 260 millioner, blant annet til kollektivfremmende tiltak i Tromsø.

Som følge av dette har det vært stort fokus på fremkommelighet for buss i Tromsø de siste fire årene. Det har blitt bygget kollektivfelt, og busslommer har blitt erstattet med kantstopp for å sikre at bussen ikke mister sin plass i trafikken. Antall busstopp har blitt redusert, busskur har blitt oppgradert og sanntidssystemet har blitt introdusert.

– Det er en særlig stor fremgang i Tromsøområdet. Det er veldig gledelig, og en tendens som ses i sammenheng med de tiltakene som har kommet som følge av midlene fra belønningsordningen. Dette viser også viktigheten av å få på plass en byvekstavtale slik at vi kan jobbe videre med å nå målene for kollektivtrafikken i Tromsø, forteller fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo i Troms fylkeskommune.

Tenk Tromsø har som mål at 20 prosent av innbyggerne i Tromsø daglig skal reise kollektivt. For at flere skal ta bussen skal vi gjennom Tenk Tromsø redusere reisetiden med 20 prosent.

I august er det ny busskontrakt og i løpet av året kommer det også en ny og mer brukervennlig versjon av Mobilletten, samt en rekke andre tiltak for å sikre bedre fremkommelighet for buss i Tromsø.

Om kollektivbarometeret

Kollektivbarometeret er en nasjonal undesøkelse utført på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen, som måler befolkningens fornøydhet med kollektivtrafikken. Undersøkelsen måler 10 ulike parameter, som igjen i ulik grad er delt opp i flere underspørsmål. Barometeret er en web-basert undersøkelse, med totalt 16.825 respondenter fordelt utover landets fylker.

Les mer om Kollektivbarometeret her: https://bit.ly/2XodIj7