Gå til innhold

Bypakke eller byvekstavtale? Hva skjer med Tenk Tromsø?

Tenk Tromsø jobber nå for å få på plass en bypakke for Tromsø. Regjeringen har gitt signaler om at en bypakke er første steg på veg mot en byvekstavtale. Bypakken må oppfylle kravene som regjeringen har fastsatt gjennom i bompengeforliket fra 2019. Lokalpolitisk enighet, en prioritert og fullfinansiert prosjektliste, samt krav til egenandel fra kommune og fylkeskommune har stått sentralt i de føringene fra bompengeforliket.

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor høsten 2020 vedtatt en bypakke for Tromsø som innfrir disse kravene. Pakken innebærer innføring av bompenger.

Den videre behandlingen skjer nå i Samferdselsdepartementet. Når bypakken er godkjent av departementet og vedtatt i stortinget vil bli aktuelt med bygging og innføring av bompenger. Det er mange forberedelser som kreves, så den nye innkrevingsordningene vil nok tidligst settes i drift i 2022.  I 2021 vil det være fokus på forberedelser, planlegging og rigging for en gjennomføringsfase  hos alle vegeiere.

Hva er forskjellen på byvekstavtale og bypakke?

Antallet reiser i byområdene i Norge øker. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikk. Belønningsavtaler, bymiljøavtaler, bypakker og byvekstavtaler er alle ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnede mål.

En bypakke består i likhet med byvekstavtaler av flere samferdselsprosjekter i og rundt byene. Bypakker dekker ikke bare bygging av vei, men også tiltak som fremmer kollektivtrafikk og sykkel- og gange. Bypakkene finansieres av et spleiselag mellom stat, lokale myndigheter og bompenger.

En byvekstavtale er en forpliktende signert avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune der man er enig om mål for byområdet.  Denne avtalen har også med seg mål for klimautslipp og arealpolitikk.

At Tromsø nå ligger an til en bypakke betyr at denne må være fullfinansiert før den fremmes for stortinget.  En byvekstavtaleprosess åpner for forhandlinger om både forpliktende mål og finansiering.

Her kan du lese mer om bypakker og byvekstavtaler.

Her kan du lese mer om revidert nullvekstmål.

Hva koster bypakken?

Den totale prosjektrammen for bypakken er 6,3 milliarder kroner. Av disse skal 3,7 milliarder finansieres av bompenger og resten finansieres av offentlige midler. Til sammenligning var kostnadsrammen på prosjektene som var tiltenkt i en byvekstavtale på 7,2 milliarder kroner.

Hvilke prosjekter er med i bypakken?

Kommune og fylke har fattet vedtak som prioriterer ny bruforbindelse til Kvaløya fremfor ny veg mellom Giæverbukta og flyplassen. Prosjekter som er markert i rødt er tiltenk gjennomført av bypakken, mens de blå tiltakene vil være utsatt til en byvekstavtale foreligger for Tromsø.

Når blir det bompenger i Tromsø?

Når bypakken er endelig vedtatt vil det bli aktuelt med prosjektering. Det er estimert at det vil ta om lag ett år fra vedtak er fattet til bomstasjonene kan bygges og settes i drift. Selv om det fortsatt er et stykke igjen før alle avklaringer er gjort vil det tidligst bli aktuelt med oppstart av en bypakke i 2022.

Her finner du mer informasjon om bomstasjonene.