Gå til innhold

Hva skjer med Bypakke Tenk Tromsø nå?

Det er forventet at Stortinget behandler Bypakke Tenk Tromsø i løpet av 2021 og at prosjektet kan starte for fullt i 2022.

Etter at samferdselsdepartement ga grønt lys for Bypakke Tenk Tromsø har det blitt fart i prosjektet. Her kan du lese mer om status og hvilke planer som allerede foreligger for 2021 og 2022.

Måloppnåelse

Fokus vil til enhver tid være på måloppnåelse og at samlede kostnader står i forhold til inntekter. Målene for Bypakke Tenk Tromsø er:

·         Nullvekst i persontransport med bil

·         God framkommelighet for alle trafikantgrupper, med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport

Forberedelser

I 2021 vil hovedfokuset til prosjektgruppen i Tenk Tromsø være forberedelse til gjennomføring av bypakken. Prosjektgruppen består av representanter fra Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune.

Organisering

Styringsgruppen i Tenk Tromsø er prosjektets øverste beslutningsorgan. Styringsgruppen ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, vara for ordføreren er Tone Marie Myklevoll (Ap). Nestleder i styringsgruppen er Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune, vara for fylkesordføreren er Kristina Hansen (Ap). Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er medlem av styringsgruppen på vegne av Statens vegvesen, og leder for Transport nord, Unni Gifstad er vara.

Sekretariat

Prosjektgruppen som til nå har styrt det administrative arbeidet med Tenk Tromsø fases ut i løpet av høsten 2021.  I løpet av 2021 er planen å bemanne et sekretariat som skal håndtere gjennomføringen av Bypakke Tenk Tromsø. Det finnes ulike modeller for bemanning og ledelse av sekretariat for bypakker, der enten kommune, fylkeskommune eller Statens vegvesen har lederansvaret. Det jobbes nå med å vurdere ulike løsninger for dette.

Porteføljestyring

En portefølje for en byvekstavtale er vedtatt i kommunestyret og fylkestinget før jul i 2017, og porteføljen for en bypakke ble vedtatt samme steder høsten 2020. Disse danner utgangspunktet for arbeidet med et handlingsprogram for første periode i bypakken.

Samtidig er det slik at bypakken vil underlegges porteføljestyring. Det innebærer at porteføljen vil være dynamisk, og at prosjekter vil gå ut og nye prosjekter vil tas inn i den 15-årige avtaleperioden.

Med portefølje menes utvelgelse og prioritering av prosjekter som inngår i Bypakke Tenk Tromsø. Porteføljestyring skal sikre at prosjektet forholder seg til de rammene som er gitt og sørge for kontinuerlig kontroll og gode beslutningsgrunnlag for fremdriften til prosjektet.

Handlingsprogram

I henhold til stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø», skal det utarbeides fireårige handlingsprogram som skal revideres årlig. Første periode vil da være 2021- 2024.

Handlingsprogrammet skal inkludere detaljer for utbygging og finansiering av prosjektet, for å imøtekomme krav om porteføljestyring og god måloppnåelse.

Handlingsprogram 2021-2022

På styringsgruppemøte 25. mars 2021 ble forslag til handlingsprogram for 2021 og 2022 presentert. Dette ble politisk behandlet av kommunestyret i Tromsø i august 2021 og skal behandles av fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune i desember 2021.

I 2021 fokuseres det på planlegging og prosjektering slik at Bypakke Tenk Tromsø fra 2022 vil være klar for gjennomføring av gode prosjekter for byen.

I 2022 skal Bypakke Tenk Tromsø være klare til å gjennomføre følgende prosjekter:

·         Etablering av bomstasjoner

·         Trafikksikker skoleveg

·         Holdeplasser og gangtilgjengelighet

·         Ny bussterminal i Giæverbukta

·         Bedre tilbud og lavere priser på bybussen

Etablering av bomstasjoner

Det er avsatt 35 millioner kroner til å bygge bomstasjoner. Det er totalt 15 bomstasjoner som skal settes opp med byggestart sommer 2022. Det arbeides med tekniske løsninger og portalløsninger i samarbeid med bompengeselskapet. Det er Statens vegvesen som skal utføre jobben under bakken på vegne av alle vegeiere, og bompengeselskapet skal ha ansvaret for det som er over bakken.

Trafikksikker skoleveg

Det er avsatt 315 millioner kroner til trafikksikring av skoleveger. 20 barneskolekretser er kartlagt og utredet, i samarbeid med skolene. Tiltakene prioriteres i tråd med gjennomført trafikksikkerhetsanalyser for skolene i Tromsø. De første årene prioriteres tiltak som ikke krever ny reguleringsplan. For 2022 planlegges gjennomført tiltak for 100 millioner kroner. Det forutsettes at det vil gjennomføres «pakker» av trafikksikkerhetstiltak også de kommende årene i første periode (2021-2024).

Holdeplasser og gangtilgjengelighet

Det jobbes nå med en strekningsvis gjennomgang av holdeplasser i Tromsø, første prosjekt er fastlandet fra Kroken til Troms kraft. For 2022 planlegges gjennomført tiltak for 15 millioner kroner.

Etter planen skal det gjennomføres flere utbedrings tiltak for holdeplasser og tiltak med fokus på gangtilgjengelighet de kommende årene i første periode. Detaljer for hvilke strekninger og områder er under kartlegging.

Ny bussterminal i Giæverbukta

Det er avsatt 140 millioner kroner til å bygge en ny bussterminal i Giæverbukta. Utarbeidet konkurransegrunnlag skal gjennomgås av byggeleder og trafikksikkerhetsrevisjon skal gjennomføres. Byggeleder skal ansettes og byggherreoverslag skal gjennomføres. Det er avsatt 10 millioner kroner til arbeidet i 2021. Forventet byggestart er sommeren 2022.

Bedre tilbud og lavere priser på bybussen

Det er satt av samlet 340 millioner kroner til bedre tilbud og reduserte billettpriser for buss. Pengene skal gå for å sikre at busstilbudet har nok busser og avganger til å bidra til realisering av nullvekstmål.