Gå til innhold

Den siste halvannen måneden har Tenk Tromsø hatt møter med alle rektorer og FAU-ledere innenfor bybussområdet.

Nå analyseres skolevegene i Tromsø

Den siste halvannen måneden har Tenk Tromsø hatt møter med alle rektorer og FAU-ledere innenfor bybussområdet. Resultatet er en lang liste med trafikksikkerhetsutfordringer som vil danne grunnlaget for bruk av de 300 millionene som skal brukes på tryggere skoleveger i prosjektet Tenk Tromsø.

Byplanlegger Tone Hammer har jobbet med Tenk Tromsø i fire år, og er svært glad etter å ha ferdigstilt møtene med de 18 ulike barneskolene.

– De kveldene vi har fått bruke sammen med rektorer og FAU-ledere har vært utrolig verdifulle for vårt arbeid med trafikksikre skoleveger, sier Hammer.

I møtene har skolene fått presentert foreløpige analyser, gjort for den enkelte skolekrets.

– Nå har vi fått en solid og god oversikt over det kommunale vegnettet i små og store nabolag. Vi vet hvor det mangler lys, fotgjengerfelt, standard på fortau og situasjonen for kryss, og hvilke utfordringer skolen og foreldrene ser med sine egne skoleveger, forteller Hammer.

 

MIDLERTIDIG LØSNING: På Prestvannet skole er disse steinblokkene satt opp for å skille mellom syklister og parkeringsplassen.

Tiltaksplan

Alle kommentarer og innspill fra medvirkningsrunden med representanter fra skolene er nå formidlet til Sweco, som skal ferdigstille de enkelte trafikksikkerhetsanalysene. Analysen skal inneholde faglige vurderinger av skolevegene, innspill fra skolen selv og FAU, i tillegg til forslag til utbedringer og kostnaden for disse. Alle analysene vil innarbeides i en tiltaksplan der tiltaksprioritering for den enkelte skolekrets og mellom alle skolekretsene vil bli synliggjort.

– Vi må sørge for å få sikret de verste skolevegene først, sier Hammer.

300 millioner kroner til trygge skoleveger

I porteføljeforslaget som er grunnlaget for byvekstforhandlingene med staten er det satt av 20 millioner kroner årlig til trygging av skoleveger. Uten en byvekstavtale, vil kommunen ha om lag to millioner kroner årlig til det samme arbeidet, forklarer Hammer.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra skolene er gode, og de har vært utrolig flinke til å innhente informasjon om skolevegen til elevene sine. Vi setter stor pris på at denne gruppen har satt av tid til å hjelpe oss videre i arbeidet med trygge skoleveger.

MÅ BEDRES: Adkomsten til Prestvannet skole har flere utfordringer – blant annet med blanding av gående, syklende og bilister.

Møter med 18 barneskoler

Sweco forventer å ferdigstille rapporten om skolevegene i Tromsø i løpet av året. Tenk Tromsø har gjennom den siste halvannen måneden hatt møter med rektor og FAU-leder hos Kaldfjord skole, Storelva skole, Sandnessund skole, Slettaelva skole, Hamna skole, Solneset skole, Mortensnes skole, Workinnmarka skole, Fagereng skole, Bjerkaker skole, Gyllenborg skole, Prestvannet skole, Stakkevollan skole, Skjelnan skole, Lunheim skole, Krokelvdalen skole, Reinen skole og Tromsdalen skole.