Gå til innhold

Om Tenk Tromsø

Dette er Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er en pakke med prosjekter som samlet skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø. Vi jobber for at vi kan velge buss, sykle eller gå på flere av våre daglige reiser. Målet til Tenk Tromsø er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport.

Tenk Tromsøs ledelse

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Styringsgruppen i Tenk Tromsø er prosjektets øverste beslutningsorgan. Styringsgruppen ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, vara for ordføreren er Tone Marie Myklevoll (Ap). Nestleder i styringsgruppen er Kristina Hansen (Ap), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune, vara for fylkesordføreren er Ivar B. Prestbakmo (Sp). Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er medlem av styringsgruppen på vegne av Statens vegvesen, og leder for Transport nord, Unni Gifstad er vara.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Innbyggertallet i Tromsø har vokst med cirka 1000 innbyggere hvert år i perioden 2008 til 2019. Befolkningsvekst medfører kø- og miljøproblemer dersom vi ikke gjør noe med reisevanene våre, og Tromsø har hatt lite investeringsmidler til nye tiltak på vegnettet over mange år.

Norge har forpliktet seg til å nå globale klimamål gjennom Paris-avtalen. Disse målene forplikter også Tromsø til å bidra til å redusere lokale CO2-utslipp fra biltrafikk. Gjennom klimaforliket vedtok Stortinget i 2008 at flere skal sykle, gå og reise kollektivt i storbyområdene – det betyr at flere skal velge bort personbilen som transportmiddel.