Om Tenk Tromsø

Om Tenk Tromsø

Foto: Marius Fiskum

Om Tenk Tromsø

Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil byen ha 30.000 flere bilturer hver dag.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

De tre samarbeidsaktørene er representert i styringsgruppa til Tenk Tromsø, som leder hele det overordnede prosjektet. Styringsgruppa består av Kristin Røymo (leder), fra Tromsø kommune, Ivar B. Prestbakmo fra Fylkeskommunen, Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi Tromsø flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som dannergrunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.

Her kan du lese mer bakgrunn om prosjektet, samt få en oversikt over sykkelstrategien, gåstrategien, handlingsplan for trafikksikkerhet, strategi for uterom, transportplan, parkeringsplan og kollektivstrategi.

Møter og referater

Her finner du møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra styringsgruppemøtene i Tenk Tromsø.

Styringsgruppemøte 4. september 2018

Styringsgruppemøte 13. april 2018

Styringsgruppemøte 5. mars 2018

Styringsgruppemøte 17. januar 2018

Slik skaper vi en bedre by - nå og i framtiden

Tromsø er en attraktiv by som vokser raskt, og vi må sammen sørge for at byen vår er attraktiv å bo i – også i framtiden.

For å få det til må vi ha enkle måter å forflytte oss på, vi må komme oss raskt fram til dit vi skal, og vi skal puste frisk luft. Så attraktiv er Tromsø at byen vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030. Uten nye reisevaner vil byen ha 30 000 flere bilturer hver dag. For å gjøre de nye reisevanene mulig – og fristende – skal vi i årene som kommer bygge nye veger, gangveier, sykkelveier og skape bedre kollektivløsninger. På denne måten skal vi forberede byen på at vi om få år blir rundt 15.000 flere mennesker i byen vår.

Det er der Tenk Tromsø kommer inn i bildet. Tenk Tromsø skal skape en by som gir deg flere og bedre valg.

Målene for «Tenk Tromsø» er at:
  • Busstilbudet skal være så godt at Tromsøs innbyggere velger kollektivt på to av ti daglige reiser, og at vi skal reise 20 prosent raskere med bussen.
  • Sykkel- og gangvegene skal være så gode at vi går eller sykler på tre av ti av våre daglige reiser.

Utgangspunktet for Tenk Tromsø er at Tromsø kommune skal få en bymiljøavtale med staten. En slik avtale innebærer at kommunen vil få flere milliarder kroner fra staten for å blant annet utbedre veinettet og trafikksikkerheten. For å få en slik avtale i havn må imidlertid kommunen også bidra – både økonomisk og gjennom å dempe utslipp fra biltrafikk. Gjennom en rekke prosjekter som skal finansieres av bymiljøavtalen vil tromsøværinger få flere alternative reisemetoder, og en mer trafikksikker ferdsel både til fots, på sykkel og i bilen.