Gå til innhold

Prosessen

Flere av prosjektene er allerede i en tidlig planleggingsfase. Det er ennå usikkerhet knyttet til de endelige kostnadene.

Dersom kostnadene for noen av prosjektene øker, vil dette innebære at andre prosjekt ikke kan gjennomføres, eller må reduseres i omfang. Dersom enkelte prosjekter blir billigere, vil det bli rom for flere prosjekter – alternativt kan innkrevingsperioden for bompengene kortes ned.

Erfaringer fra andre byer med bypakker viser også at man vil endre på hvilke prosjekter som blir gjennomført gjennom de 15 årene. Dette som følge av endrede behov og ulike utfordringer med gjennomføring av noen av prosjektene. Oversikten over prosjekter som framgår her er dermed foreløpig. Det er alltid kommunestyre og fylkesting som beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres, gjennom årlig behandling av fireårige handlingsprogram.

Handlingsprogrammene skal bidra til god kontroll- og økonomistyring.

Når bypakken er godkjent av Stortinget vil lokalpolitikere forhandle med staten om hvilke prosjekter som skal gjennomføres og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Alle kostnader i denne oversikten tar utgangspunkt i 2021-kroner.