Gå til innhold

Dette skal pengene brukes til

Tenk Tromsø har et foreløpig budsjett på åtte milliarder kroner. Her får du oversikten over hvordan styringsgruppa vil fordele midlene.

Handlingsplanen legger opp til en fordelingsnøkkel som vil gi 45 prosent av midlene til utbedring av vei, 30 prosent av midlene til å forbedre infrastrukturen rundt kollektivtransport, og 25 prosent av midlene til en rekke forbedringer for de som går og sykler, samt miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Alle utbedringspunktene har kommet som et resultat av de behov tromsøværinger sier at de har i dag, og de behovene som vil melde seg etter hvert som årene går og det blir stadig flere innbyggere i byen. Tenk Tromsø arrangerte i fjor høst en rekke folkemøter, hvor beboere i ulike bydeler fikk presentere sine ønsker for bedre hverdagsreiser i Tromsø. Disse ønskene er også tatt med i tiltakspakken.

Veiutbedringer

Det skal definitivt legges mest penger i veiutbygginger- og utbedringer. Dette vil totalt ha en kostnad på over 3,5 milliarder kroner. Her inngår blant annet en ny tunnel mellom Langnes og Breivika, en ny hovedvei mellom flyplassen og Giæverbukta, og en svært omfattende tiltakspakke på Langnes – som tar for seg både veiutbedring, kollektivfelt og gang- og sykkelsti. I tillegg ligger en rekke utbedringer på E8 i Tromsdalen i planen, sammen med Stakkevollvegen nord (fra Gimlevegen til Ringvegen), hvor støv- og støyproblematikken skal utbedres, i tillegg til en rekke andre trafikksikkerhetstiltak. Her kan du lese kommunedelplanen for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya, samt plan for traseer.

Metrobuss

Videre på listen ligger tiltak for å bedre kollektivtransporten i Tromsø. Totalt skal det brukes 2,4 milliarder kroner på å få på plass en metrobuss i byen, og på å gjøre hele byen lettere fremkommelig for bussen. Dette skjer gjennom blant annet å fjerne flaskehalser og ved å lage flere kollektivfelt.

Enklere å velge beina eller sykkelen

Den foreløpige handlingsplanen legger opp til å bruke totalt 2 milliarder kroner på sykkel, gange, miljø og trafikksikkerhet. Under dette ligger blant annet tiltak på sammenhengende hovedveinett for sykling og gåing for å sikre effektivitet og trygghet. Videre skal det etableres fortau på kommunale veier som mangler tilrettelegging for gående, og viktige snarveier skal tilrettelegges, slik at man kan bruke de gjennom hele året. Her kan du lese mer om sykkelstrategien, gåstrategien, handlingsplan for trafikksikkerhet, og strategi for uterom

Sakens framdrift

Hele den foreløpige innholds- og finansieringsplanen, som ble presentert torsdag 2. februar, kan leses her (word-fil). Denne planen er imidlertid ennå ikke vedtatt politisk – saken skal behandles i kommunestyremøtet 22. februar.

Del to av bompengesaken blir lagt fram for politikerne i juni. I og med at de da allerede har vedtatt et konsept kan Statens vegvesen og kommunens administrasjon gjøre nøyaktige økonomiske beregninger, og oversikten over investeringer og prioriteringer vil være langt tydeligere og mer konkret. Handlingsplanen kan heller ikke sees på som endelig før Nasjonal transportplan (NTP) er framlagt av regjeringen.