Hopp til hovedinnhold
Bilkø i snøvær langs Strandvegen i Tromsø.

Strandvegen

Sammendrag

Strekningen mangler tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport.

  • Til tross for stor utbygging på nedsiden av Strandvegen over lang tid, har tilbudet til gående, syklende og bussbrukere klare mangler. ​
  • Strekningen mangler sammenhengende tilrettelegging for gående og syklende, og bussholdeplassene er av svært varierende standard.
  • Vi skal ruste opp Strandvegen for busstrafikk ved å etablere gode holdeplasser med gangtilgjengelighet på begge sider av vegen. ​
  • Vi skal etablere sammenhengende sykkelveg med fortau fra Mellomvegen til Bjørnøygata.
  • Bedre fremkommelighet for buss på Strandvegen.
  • Bedre fremkommelighet for gående og syklende.