Gå til innhold

Flyplasstunnelen

Flyplasstunnelen

Hva er behovet?

 • Det er svært mye trafikk over Tverrforbindelsen i dag.
 • Eksisterende kryss på begge sider av tverrforbindelsen nærmer seg kapasitetsgrensen og det er et stort behov for nye løsninger for å unngå kø.
 • Kø-situasjoner i og rundt Langnes-området bidrar til å øke reisetiden for næringstrafikk, personbiler og de som reiser med buss. Dette gjelder spesielt for de som reiser til og fra Kvaløya i rushtiden, enten de skal til, fra eller gjennom Giæverbukta eller Breivika.
 • Trafikken er en miljøulempe for bebyggelsen langs Tverrforbindelsen. Dette gjelder spesielt støy og støv mot bebyggelsen på begge sider av vegen.
 • Tverrforbindelsen er bratt, noe som skaper utfordringer for næringstransport på vinterstid.

Hva skal gjøres?

 • Det skal bygges en firefelts tunnel med to separate løp gjennom Tromsøya, fra Breivika (like nord for Botanisk hage) til Langnes (like sør for dagens postterminal). Hvert løp har to kjørefelt i samme kjøreretning. Tunnelene blir i underkant av 2500 meter lang.
 • Vi skal sikre god adkomst til botanisk hage, Breivikahallen og Breivika videregående skole.
 • Vi skal bygge sykkelveg med fortau i Breivika og på Langnes.
 • Flere steder legges det til rette for kollektivfelt som skal sikre fremkommelighet for buss.

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Gode og trafikksikre løsninger for gående og syklende i hele området rundt Langnes.
 • Bedre framkommelighet ved å fjerne problematikken med stigningen over Tverrforbindelsen og ved å spre trafikken på en bedre måte.
 • Ved å legge trafikken i tunnel, skaper vi et bedre bomiljø for de som bor langs Tverrforbindelsen, ved at vi får trafikken under bakken.
 • Tverrforbindelsen gjøres attraktiv for gående og syklende, og bussen vil få langt bedre framkommelighet på strekningen.
 • Etablering av tunnel mellom Breivika og Langnes vil gi en sikrere og mer forutsigbar transportrute for næringstrafikk.

Hva koster dette?

 • Foreløpig kostnadsberegning: 1,8 milliarder kroner.

Når skjer dette?

 • Planlagt oppstart i 2027
 • Planlagt ferdigstillelse er 2032

Flyplasstunnel Illustrasjon 3