Gå til innhold

Strandvegen

Strandvegen

Hva er behovet?

  • Til tross for stor utbygging på nedsiden av Strandvegen over lang tid, har tilbudet til gående, syklende og bussbrukere klare mangler. ​
  • Strekningen mangler sammenhengende tilrettelegging for gående og syklende, og bussholdeplassene er av svært varierende standard.

Hva skal gjøres?

  • Vi skal ruste opp Strandvegen for busstrafikk ved å etablere gode holdeplasser med gangtilgjengelighet på begge sider av vegen. ​
  • Vi skal etablere sammenhengende sykkelveg med fortau fra Mellomvegen til Bjørnøygata.

Hva skal vi oppnå med dette?

  • Bedre fremkommelighet for buss på Strandvegen.
  • Bedre fremkommelighet for gående og syklende.

Hva koster det?

  • Foreløpig kostnadsberegning: 235 millioner kroner til å sikre bedre fremkommelighet for buss og til å bygge sykkelveg med fortau.