Gå til innhold

Tiltakspakke Langnes

Tiltakspakke Langnes

Hva er behovet?

 • Tiltakspakken skal dekke et stort behov for økt fremkommelighet for buss, sykkel og gange i ett av Tromsøs mest belastede trafikkområder.

Hva skal gjøres?

 • Tiltakspakke Langnes omfatter tiltak på dagens vegnett, i tilknytning til  etablering av ny flyplasstunnel.
 • Pakken består av en rekke delprosjekter, blant annet nye kryssløsninger for å binde sammen vegnettet på en bedre måte.
 • Vi skal koble sammen den nye internveien på Langnes med Tverrforbindelsen. Krysset får også en ny arm sørover.
 • Kollektivfelt mellom Workinntunet og Tverrforbindelsen.
 • Sykkelveg med fortau mellom Workinntunet
 • Ny rundkjøring i Tverrforbindelsen og mot ny internveg.
 • Ny gang- og sykkelbru over Tverrforbindelsen.
 • Ny sykkelveg med fortau fra Giæverbukta i retning Langnesbakken.

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Bedre trafikkflyt i et område som ofte har lange køer i dag.
 • Bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklende og næringsdrivende.
 • Økt fremkommelighet for buss.

Hva koster dette?

Foreløpig kostnadsberegning: 525 millioner.