Gå til innhold

Trafikksikker skoleveg

Trafikksikker skoleveg

Hva er behovet?

  • Mange skoleveier i Tromsø oppleves i dag som utrygge og har behov for en oppgradering.
  • Veger og krysningspunkter er slitte og uoversiktlige.

Hva skal gjøres?

  • Utbedring eller etablering av fortau, krysningspunkter og belysning – noe som vil utgjøre en stor trafikksikkerhetsforbedring i mange veger.

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Vi skal gjøre det enklere og tryggere for skolebarn å gå eller sykle til skolen.
  • Vi skal bidra til redusert biltrafikk rundt skolene.

Hva koster det?

  • Kostnadsberegninger av alle tiltakene som er påpekt i rapportene summerer seg til om lag 900 millioner kroner.

Når skjer det?

  • Dette prosjektet er noe av det første vi starter med å bygge i 2022. Handlingsprogram for første periode er forventet vedtatt i løpet av 2021.

Alle skolene som er innenfor bybuss-sonen har egne utredninger og liste av tiltak som er planlagt gjennomført. På enkelte skoler er det allerede satt i gang utbedringer.