Gå til innhold

Innfartsparkering i Tromsøsvingen og utvidelse av bybusstilbudet

Innfartsparkering i Tromsøsvingen og utvidelse av bybusstilbudet

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge en ny innfartsparkering ved Kuberg. En slik parkeringsplass plassert ved overgangen fra lavfrekvent til høyfrekvent busstilbud gir trafikanter som bor utenfor det nære byområdet tilgang til et godt busstilbud. Vi planlegger å utvide bybusstilbudet på fastlandet, slik at bybussene vil gå helt til Kuberg for å gjøre bussen mer tilgjengelig for folk som ikke bor innenfor dagens bybussområde. En slik utvidelse krever blant annet en snuplass og hvilebu for sjåfører, og det er naturlig å bygge en innfartsparkering i tilknytning til den nye endeholdeplassen.

Bygge innfartsparkering på snuplassen på Berg for å tilby overgang fra bil til bybuss.

  • Lokaliseringen gjør at adkomsten fra E8 er lett tilgjengelig.
  • Innfartsparkeringsplassen kan også benyttes av trafikanter som vil samkjøre med bil.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 17 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge ut tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.