Gå til innhold

Kollektivknutepunkt i Kroken

Kollektivknutepunkt i Kroken

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge om hele kryssområdet og bussholdeplassen ved Fylkesveg 53 i Kroken (ved Krokensenteret). Dette området er svært viktig for kollektivtrafikken, og knutepunktet er i dag utflytende og uoversiktlig med svært slitt infrastruktur. Bussfremkommeligheten er dårlig, og slik området framstår i dag er det ikke egnet for økt kapasitet. Derfor er tiltaket høyt prioritert i porteføljen til Tenk Tromsø.

Forbedre veiene, fortauene og holdeplassene mellom Krokensenteret og Kroken skole for å gjøre busstrafikken effektiv og gi passasjerene bedre adkomst.

  • Passasjerkomforten i Kroken skal bli langt bedre som følge av ombyggingen. Prosjektet skal tilrettelegge for omstigning, effektivisere linjetraseene og øke trafikksikkerheten. Tiltaket er også viktig med tanke på skoleskyss.
  • Området skal få fire stoppunkter med effektiv inn- og utkjøring for bussen.
  • I sammenheng med prosjektet skal området få bedre skilting og oppmerking.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 30 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge ut tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.