Gå til innhold

Ny sentrumsterminal og bedre tilrettelegging for busspassasjerer, gående og syklende i sentrum

Ny sentrumsterminal og bedre tilrettelegging for busspassasjerer, gående og syklende i sentrum

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge en ny gateterminal for bussen i Tromsø sentrum. Bybusstrasèene som fører til den nye terminalen skal rystes opp, og vi skal tilrettelegge for at gående og syklende skal få en enkel og trygg tilgang til terminalen ved bygging av nye fortau.

  • Tiltaket omfatter etablering av fem nye holdeplasser med høy standard i sentrum. En av disse vil få betegnelsen “byterminal”, og vil være det sentrale knutepunktet i sentrum. Alle holdeplassene, inkludert byterminalen, skal etableres som kantstopp. Det betyr at bussen slipper å kjøre inn i en busslomme, for så å måtte vente for å kjøre ut i køen av biler.
  • Det er ennå ikke politisk besluttet hvor den nye byterminalen og de nye holdeplassene skal plasseres. Denne avgjørelsen avhenger av hvilken trase bussene skal bruke gjennom byen. Alternativene er å plassere byterminalen i enten Grønnegata, Sjøgata eller ved Smørtorget.
  • Høystandard holdeplasser inkluderer at fortauet skal varmes opp, passasjerer skal få tilbud om leskur, og det skal etableres nye gateløp med kjørefelt og perronger. Det betyr at hele dagens gatetverrsnitt reetableres.
  • Dette tiltaket inkluderer også en ombygging av krysset ved bruhodet. Her skal framkommeligheten for buss, fotgjengere og syklister bli langt bedre og mer trafikksikker.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 729 millioner kroner.
  • Det er satt av 100 millioner kroner til planlegging og bygging av deler av tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.