Gå til innhold

Ny tunnel og hovedvei til flyplassen

Ny tunnel og hovedvei til flyplassen

Status for prosjektet: Ligger i NTP 2024-2029 - planleggingsoppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge en tunnel fra Breivika til Langnes (ved Postterminalen), og videre derfra en ny veg til flyplassen. Denne vegen skal legges i en kulvert under rullebanen, som Avinor på sin side planlegger å forlenge sørover. Ny tunnel og veg gir en rask og effektiv forbindelse mellom flyplassen og havna i Breivika, og er sterkt etterspurt av næringslivet i Tromsø.

  • Bakkene langs Erling Kjeldsens veg er bratt med opp mot 10 prosent stigning, og i perioder vinterstid har busser og vogntog problemer her.
  • Ved å flytte trafikken fra Erling Kjeldsens veg til en ny tunnel, vil Erling Kjeldsens veg bli mer attraktiv for gående og syklende. Bussene vil få god framkommelighet på den viktige strekningen mellom terminalene Giæverbukta og UNN. Prosjektet skal spre trafikken på en måte som får folk raskere fram dit de skal, og kommer til å gi de som bor langs Erling Kjeldsens veg et bedre bomiljø.
  • Den nye vegen fra området hvor Postterminalen ligger i dag skal være fire felt, og vil munne ut i rundkjøringen ved flyplassen. Dette vil effektivt spre trafikken fra Kvaløya, da de som skal til skole eller jobb i Breivika allerede her kan skilles ut fra den øvrige trafikken.
  • Statens vegvesen jobber med reguleringsplan for tiltaket.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 2,1 milliarder kroner. Prosjektet ligger i Nasjonal transportplan med gjennomføring fra 2024. Det forutsettes delvis bompengefinansiering.
  • Det er satt av 10 millioner kroner til planlegging av tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.