Gå til innhold

Sykkelveg med fortau fra Jekta til Langnesbakken

Sykkelveg med fortau fra Jekta til Langnesbakken

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau fra Jekta til Langnesbakken. Å skille gående og syklende er et viktig trafikksikkerhetstiltak da sykkelen i stadig større grad blir brukt som transportmiddel, og har behov for et eget område hvor en kan sykle i høyt tempo.

  • Den nye sykkelvegen med fortau skal ikke følge dagens veglinje fra Jekta til Langnesbakken, men gå i en mer rett linje fra handelsparken til Langnesbakken.
  • Det skal bygges over- eller underganger der myke trafikanter møter bilister, for å unngå trafikkfarlige situasjoner. I tillegg slipper gående og syklende å vente for å krysse vegen, og syklister slipper å gå av sykkelen.
  • Prosjektet er en del av “Tiltakspakke Langnes” som har et foreløpig kostnadsoverslag på 555 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.