Gå til innhold

Tirsdag morgen var alle partiene i Tromsø, med unntak av Frp, enige om en bompengeløsning.

Tverrpolitisk enighet om bompengeløsning – billigere passeringer og lavere makstak

Tirsdag morgen var alle partiene i Tromsø, med unntak av Frp, enige om en bompengeløsning.

Etter forhandlinger har Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Rødt, Venstre, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet de Grønne blitt enige om et kompromiss. Det innebærer at summen som skal hentes inn fra bompenger reduseres fra 4 milliarder til 3,5 milliarder kroner, at takstene endres til 10 kroner per passering utenom rush og 30 kroner i rushtiden, og at makstaket senkes fra 100 passeringer i måneden til 80 passeringer i måneden.

El-biler ifølge den tverrpolitiske avtalen ikke passere bommene gratis, og funksjonshemmede skal ikke måtte betale bompenger.

Forpliktende avtale

– Det vi nå har fått til sammen er en forpliktende avtale mellom syv av partiene i Tromsø. Vi skriver historie, og vil med dette ta Tromsø inn i en ny tid, sier ordfører Kristin Røymo.

Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe, er opptatt av at Tromsø må handle nå, for å sikre framtidige investeringer.

– Vi har vært opptatt av å få til et bredt forlik, det er viktig for Tromsøs innbyggere. Hvis vi ikke investerer nå, vil det gi store konsekvenser som vi må ta senere.

Dagligvarehandel i alle soner

Saken skal behandles i kommunestyret onsdag 22. februar. Når det er gjort et endelig vedtak der, arbeider administrasjonen i Tromsø kommune videre med del II av bompengesaken. Den skal blant annet ta for seg konkrete plasseringer av bomstasjonene, detaljerte takster og økonomiske rammer for de ulike prosjektene. I tillegg skal det sikres mulighet for dagligvarehandel med bil innenfor alle sonene, slik at man ikke skal være avhengig av å passere en bom for å handle mat- og husholdningsvarer. Det kan medføre at sone fem utvides.

 

Følgende punkter utgjør samarbeidsavtalen:

1. Tromsø kommune legger foreløpige rammer og forslag til innhold i Tenk Tromsø, til grunn for forhandlinger om en bymiljøavtale.
2. Det foreslås en bompengepakke på totalt 8,0 MRD. Av denne summen skal bompenger dekke maksimalt 3,5 mrd.
3. Tromsø kommune vedtar at bompengekonsept 4 i vedlagte utredning legges til grunn for delfinansiering av Tenk Tromsø. Det vises for øvrig til punkt 13.
4. Tromsø kommune legger til grunn en takst på kr 10/30 (utenom rush/rush) for kjøretøy i takstgruppe 1 og dobbel takst for kjøretøy i takstgruppe 2. Det forutsettes 20% rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPassbrikke.

Tromsø kommune legger til grunn at det innføres miljødifferensierte takster i tråd med vedtak som kommer nasjonalt med inndeling i kjøretøyklasser (Prop 1s 2016-2017).
El-biler skal ikke kjøre gratis. Forflytningshemmede skal ikke betale bompenger.

5. Tromsø kommune legger til grunn tovegs innkreving.
6. Tromsø kommune legger til grunn et månedstak på 80 passeringer.
7. Tromsø kommune legger til grunn en takstperiode på 1 time (timesregelen).
8. Tromsø kommune legger til grunn at midlene i Tenk Tromsø skal ha en innsatsprofil med følgende fordelingsnøkkel: 45% vegtiltak, 30% kollektivtiltak og 25% til gå, sykkel, miljø og trafikksikkerhetstiltak.
9. Tromsø kommune legger til grunn en innkrevingsperiode på 20 år. Det legges til grunn parallellinkreving i gjennomføringen av Tenk Tromsø.
10. Kommunestyret ber om en sak del II av bompengevedtak med endelig fastsettelse av:

  • Detaljert om takster for alle kjøretøygrupper jfr. Prop 1 S (2016-2017)
  • Detaljert og reguleringsavklart plassering av alle bomstasjonsplasseringer
  • Konkret finansieringsplan med fordeling mellomstatlige/fylkeskommunale/kommunale midler og bompenger fordelt på perioder samt rammer for hele innkrevingsperioden
  • Finansiering av evt riksvegprosjekter må være samkjørt med NTP 2018-2029, og det må tas forbehold om av dette er tilstrekkelig avklart før saken sendes til KS2.
  • Forslag til prosjektportefølje med kostnadsoverslag (for større prosjekter) og økonomiske rammer til programområdetiltak.
  • Hvorvidt og/eller hvordan bompenger kan kombineres med bensinavgift i delfinansieringen av Tenk Tromsø.
  • Forslag til styring av prosjektporteføljen. Finansieringsplanen skal også inneholde investeringsprofil, omtale av finansieringskostnader og driftskostnader. Dette krever bl.a. nærmere omtale av forutsetninger om låneopptak og trafikkforutsetninger. Eventuelle fylkeskommunale/kommunale garantier mm skal være en del av saken
  • Når bomstasjonene skal endelig plasseres i sakens trinn 2, må det sikres mulighet for dagligvarehandel med bil innenfor sonen. For sone 5 kan det medføre at sonen må utvides sørover eller nordover, eller at kjøremønster innad i sonen må omreguleres.

11. Anbud må være utformet slik at lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.
12. Tromsø kommune forutsetter at den smarteste, billigste og best tilgjengelige teknologien tas i bruk ved innkreving av brukerbetaling. Det iverksettes tiltak for å utvikle nye løsninger, samt redusere administrasjons- og innkrevingskostnadene.
13. Tromsø kommune forutsetter at ny teknologi vil kunne endre brukerbetalingskonseptet i Tromsø både med hensyn til takstnivå og soneinndeling.
14. Det må legges inn i pakken kollektivfelt fra Eidkjosen som en del av kollektivtiltakene.
15. Porteføljen i Tenk Tromsø skal rulleres hvert fjerde år i forkant av NTP. Første rullering skal skje i 2020, for samkjøring med NTP 2021-2033.

Avtalen er signert av Brage Larsen Sollund (Ap), Erlend Svardal Bøe (H), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ingrid Marie Kielland (SV), Jonas Stein (V), Barbara Vögele (MDG), Eirik Mikkelsen (KrF), og Sandra Borch (Sp).

 

Dette kartet viser de syv ulike sonene i Tromsø kommune.