Hopp til hovedinnhold

Nullvekstmål

Målet for Bypakke Tenk Tromsø er nullvekst i persontransport med bil. Dette målet skal vi nå gjennom å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektivtransport på hverdagsreisene våre.

Det utvidede nullvekstmålet for byområdene sier at klimagassutslipp, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byvekstavtalene er statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet. En byvekstavtale er en gjensidig forpliktende avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune som skal bidra til å sikre bedre fremkommelighet samlet sett, og spesielt ved å legge til rette for attraktive alternativer til privatbil. En byvekstavtale skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.