Hopp til hovedinnhold

Dette er Tenk Tromsø

Kort fortalt

 • Flere hverdagsreiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport
 • Nullvekst i personbiltransport
 • Miljøvennlig, effektivt og trygt transportsystem for alle
 • Bedre fremkommelighet for innbyggere og næringsliv
 • Reduksjon av klimagassutslipp, kø, støv og støy
 • Attraktiv byutvikling og godt bymiljø
 • Et samarbeidsprosjekt mellom staten, fylket, kommunen og innbyggerne i Tromsø

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Bypakken inngår i byvekstavtalen. Du kan lese mer om forholdet mellom bypakke og byvekstavtaler her.

Tryggere å gå eller sykle

Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, funksjonelle sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet. Vi skal bidra til forsterket vinterdrift for å sikre trygg transport med god fremkommelighet hele året. Vi jobber også for at Tromsø skal få et sammenhengende sykkelnett. På den måten gjør vi det enklere og tryggere å velge gange og sykkel i stedet for bilen på kortere turer.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Kollektivtransport

Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler, bedre holdeplasser og knutepunkt for bussen, og vi skal gjøre tiltak som skal sørge for bedre trafikkflyt og færre flaskehalser. I tillegg skal vi medfinansiere bybusstilbudet. Samlet sett skal vi sørge for at bussen blir et enda mer attraktivt alternativ til bil for reiser i byen.

Vi skal jobbe for å tilrettelegge for gående og syklende over Tromsøysundet gjennom kartlegging av Blå bybane. Målet er å gjennomføre et 3-årig pilotprosjekt med elektrisk sundferge fra sentrum til Tromsdalen.

Mobilitetsutvikling

Vi skal utvikle nye digitale tjenester som gir reisende større valgfrihet, der det satses på mer tidsriktige løsninger. Det skal utvikles mer kundeorienterte former for billettering og forretningsmodeller, særlig gjennom målrettede bedriftsordninger. I tillegg satses det på vaneendrende arbeid og holdningsskapende tiltak for å få mest mulig effekt av tiltakene i byvekstavtalen.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Næringslivet og transport

Vi skal bedre fremkommeligheten for næringstransporten i Tromsø. Vi skaper bedre forhold for alle trafikantgrupper gjennom tiltak som skal sikre bedre flyt i trafikken og mindre kø. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til at varer og folk kommer seg raskere fram i byområdet. Tenk Tromsø tilrettelegger for at vi skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikk, mens næringstransport er unntatt fra nullvekstmålet. På enkelte strekninger legger vi særskilt til rette for næringstransport. I første fase inkluderer dette oppgradering av veistrekningen Stakkevollvegen – Skattørvegen, der vi bygger ny fylkesvei for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelighet for alle, samtidig som vi ivaretar bymiljøet i byen vår.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Tenk Tromsø skal gjennomføre prosjekter både gjennom bypakken og gjennom byvekstavtalen. Bypakken inngår i byvekstavtalen.

Tenk Tromsø sitt handlingsprogram viser hvilke prosjekter og tiltak som prioriteres med finansiering til gjennomføring i kommende fireårsperiode. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Du finner Tenk Tromsø sine vedtatte handlingsprogram lenger ned på denne siden.

Gjennom byvekstavtalen får vi økt statlig tildeling av belønningsmidler til Tromsø for å forsterke innsatsen på byvekstavtalens satsingsområder:

 • Gange, sykkel og trafikksikkerhet
 • Kollektivtransport
 • Mobilitetsutvikling

Prosjekter som finansieres av byvekstavtalens belønnningsmidler inkluderer:

 • Tiltak 1 Reduserte billettpriser
 • Tiltak 3 Økt driftstilskudd kollektiv
 • Utvidelse sykkelbane Tromsøbrua
 • Forsterket vinterdrift myke trafikanter og buss
 • Gang- og sykkelvei rundt Nordspissen
 • Gang- og sykkelløsning i sentrum
 • Tryggere skolevei distrikt
 • Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter
 • Blå bybane
 • Mobilitet
 • Sekretariatet

Gjennom bypakken skal vi gjennomføre prioriterte prosjekter i bypakkens portefølje av samferdselsprosjekter. Stortingsproposisjon 99 S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark" angir hvilke prosjekter som kan gjennomføres i bypakken og medfinansieres av bompenger. Prosjektporteføljen i tabellen under er sammensatt av tiltak som enkeltvis og samlet sett skal bidra til måloppnåelse gjennom å gjøre det mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektiv i stedet for personbiltransport.

I tillegg til prosjektene i tabellen over skal prosjekt Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta gjennomføres gjennom bypakken. Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III.

I sammenheng med de lokalpolitiske behandlingene av bompengeordningen for Tenk Tromsø ble det identifisert en mulig prosjektportefølje. Prosjektporteføljen ble senere justert og tilpasset de inntektene som ble lagt til grunn for bypakken. For å tilpasse prosjektporteføljen til bypakkens inntekter, ble enkelte prosjekter tatt ut av den opprinnelige prosjektporteføljen. Disse prosjektene kan være aktuelle for gjennomføring i bypakken dersom vi får økonomisk rom til å gjennomføre disse. Dette gjelder følgende prosjekter:

 • E8 ny vei til flyplassen (F2-lenken)
 • Kollektivfelt Blåselvegen-Storelva
 • Kollektivfelt Tromsdalen
 • Gang- og sykkelvei rundt Nordspissen
 • Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Prosjektporteføljen prioriteres gjennom et fireårig handlingsprogram, som rulleres hvert år. Les mer under boksen "Handlingsprogram".

Finansiering

Finansieringen av Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til Tenk Tromsø all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i samferdselspakken.  

Tenk Tromsø sine finansieringskilder er ikke statiske, og nivået på tilgjengelig finansiering avhenger av flere faktorer. Tenk Tromsø følger byvekstavtalens retningslinjer for oppfølging av utvikling i kostnader og inntekter i bypakken og byvekstavtalen.  

For bypakkens finansieringskilder er det lagt til grunn at fylkeskommunen og kommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 prosent av investeringskostnad eks. mva. ved investeringer på kommunal eller fylkeskommunal vei.  

I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken.  

Bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av bompenger. Det er i bypakkens stortingsproposisjon lagt til grunn av bompengefinansieringen indekseres i takt med utvikling i konsumprisindeksen.  

Ubrukte midler fra Tromsøpakke III disponeres i Bypakke Tenk Tromsø. Hovedtiltaket i Tromsøpakke III er prosjekt Stakkevollvegen – Hansjordnesbukta. Drivstoffsavgiftsmidlene, og forpliktelser knyttet til disse, følges opp i Bypakke Tenk Tromsø.  

Flere av bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av utbyggerbidrag, jamfør rekkefølgebestemmelser i tråd med reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. 

Bypakke Tenk Tromsø innebærer gjennomføring av prosjekter og tiltak for 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) totalt i perioden 2021-2036. Figuren under viser bypakkens finansieringskilder.

Byvekstavtalens økte statlige tildeling av belønningsmidler indeksreguleres gjennom Finansdepartementets budsjettindeks for kap. 1332, post 66. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til Tenk Tromsø all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i byvekstavtalen. 

Kostnader for investeringsprosjekter i Tenk Tromsø indekseres i tråd med Statistisk sentralbyrås (SSBs) byggekostnadsindeks for veianlegg. 

Tenk Tromsø sine estimerte inntekter og kostnader kan endre seg. Ved endring i estimerte inntekter og/eller økning i kostnader så skal dette håndteres innenfor Tenk Tromsø gjennom porteføljestyring. Dette vil ikke påvirke varigheten på bompengeinnkrevingen, og vil ikke påvirke verken kommunens eller fylkeskommunens økonomi utover de forpliktelsene som allerede er vedtatt gjennom Stortingsproposisjon 99S. Ved svikt i inntekter og/eller økning i kostnader skal Tenk Tromsø tilpasse sin prosjektgjennomføring og utbygging til tilgjengelig finansiering. Nivå på estimerte kostnader og estimerte tilgjengelig finansiering følges opp løpende, og vurderes og håndteres gjennom den årlige rulleringen av Tenk Tromsø sitt fireårige handlingsprogram. 

Styring

Tenk Tromsø skal porteføljestyres. Porteføljestyring innebærer å velge og prioritere prosjekter, samt sørge for at porteføljen blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen.

Prosjekt og tiltak i Tenk Tromsøs skal bidra til måloppnåelse, der målet om nullvekst i personbiltransporten er overordnet.  

Bypakken skal styres slik at det er balanse mellom kostnader og inntekter. Gjennom ansvaret for å sørge for at porteføljen er i balanse, ligger det til styringsgruppen å kunne endre på de økonomiske rammebetingelsene til enkeltprosjekter, samt å kunne sette i gang prosesser for å ta prosjekter ut av porteføljen om nødvendig.

Dersom kostnadene øker eller inntektene svikter, vil prosjektet som er lavest nede på prioriteringslisten i prosjektportefølje få redusert sin ramme tilsvarende kostnadsøkningen eller inntektssvikten. Alternativt kan styringsgruppen justere og endre på den prioriterte rekkefølgen til prosjektene, og foreta kutt eller effektivisering i øvrige prosjekter i porteføljen gjennom den årlige porteføljestyringen.

Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring. 

Du kan lese mer om enkeltprosjektene på tenktromso.no/prosjekter.

Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårige periode. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Vedtatte handlingsprogram i Tenk Tromsø:

Årsmeldingen er en oppsummering av aktiviteter og tiltak som er finansiert gjennom Tenk Tromsø i foregående år, og gir en oversikt over status for måloppnåelse og økonomi i Tenk Tromsø.

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe sammensatt av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og består for øvrig av et sekretariat og en rekke delprosjektgrupper med deltakere fra samarbeidspartene.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.