Dette er bypakken Tenk Tromsø

Kort fortalt

  • Bedre fremkommelighet for alle.
  • Nullvekst i personbiltransporten.
  • Et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Tryggere å gå eller sykle

Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, funksjonelle sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet - vi skal gjøre det enklere og tryggere å velge gange og sykkel i stedet for bilen på kortere turer.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Kollektivtransport

Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler, bedre holdeplasser og knutepunkt for bussen, og vi skal gjøre tiltak som skal sørge for bedre trafikkflyt for bussen. Vi skal medfinansiere bybusstilbudet. Samlet sett skal vi sørge for at bussen blir et enda mer attraktivt alternativ til bil for reiser i byen.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Næringslivet og transport

Vi skal bygge for bedre vei for næringtransporten i Tromsø. I første fase inkluderer dette oppgradering av veistrekket Stakkevollvegen – Skattørvegen. Vi bygger bedre kjøreforhold for bilistene gjennom å flytte myke trafikanter på egnede fortau, og gjennom tiltak som skal sikre bedre trafikkflyt for alle trafikantgrupper. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til tryggere og raskere bilreiser når man må bruke bilen.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelighet for alle samtidig som vi ivaretar bymiljøet i byen vår.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Bypakke Tenk Tromsø har en økonomiske ramme på 6,5 milliarder 2021-kroner. Bypakken skal finansieres gjennom et spleiselag mellom innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten.

Bompengene utgjør 58 % av finansieringen, og kommunale, fylkeskommunale og statlige midler utgjør 42 % av finansieringen.

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe sammensatt av de tre partene; Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, og består for øvrig av et sekretariat og en rekke delprosjektgrupper med deltakere fra samarbeidspartene.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.