Hopp til hovedinnhold

Porteføljestyring

Porteføljestyring er den valgte styringsformen for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Porteføljestyring handler om å velge og prioritere prosjekter innenfor den definerte prosjektporteføljen, samt å sørge for økonomisk balanse i bypakken.

Prosjektporteføljen skal styres på en måte som på best mulig måte sikrer at bypakken oppnår sine mål. Dette innebærer å prioritere blant de prosjektene som finnes i bypakkens definerte prosjektportefølje. Porteføljen skal styres etter en helhetlig vurdering av:

  • måloppnåelse
  • disponible midler
  • samfunnsøkonomisk lønnsomhet
  • planstatus
  • kapasitet til planlegging og gjennomføring.

Porteføljestyring innebærer å prioritere prosjekter på en måte som sikrer at det er balanse mellom bypakkens kostnader og bypakkens disponible midler. Dette betyr at vi til enhver tid må vurdere nivået på bypakkens finansieringskilder, og sørge for at vi planlegger prosjektgjennomføring som er tilpasset disse.

Dersom kostnadene øker, eller inntektene svikter, så må styringsgruppen beslutte hvordan dette skal løses - enten ved kutt i et eller flere av porteføljens prosjekter, eller gjennom effektivisering av et eller flere av porteføljens prosjekter. Gjennomføring av prosjektene skal tilpasses tilgjengelig finansiering.

Porteføljestyring innebærer å definere, balansere og styre bypakkens prosjektportefølje på en slik måte at bypakkens ressurser utnyttes best mulig.

Porteføljestyring skjer hovedsakelig i forbindelse med årlig rullering av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram. Porteføljestyring utøves av Tenk Tromsø sin styringsgruppe. Gjennom ansvar for å sørge for at porteføljen er i balanse, ligger det til styringsgruppen å kunne endre på de økonomiske rammebetingelsene til enkeltprosjekter, samt å kunne sette i gang prosesser for å ta prosjekter ut av porteføljen om nødvendig.