Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje

Tenk Tromsø sin prosjektportefølje består av en rekke samferdselsprosjekter og tiltak som skal sikre trygg og effektiv fremkommelighet, og nullvekst i personbiltransporten. Den samlede listen over prosjekter og tiltak kaller vi for "prosjektportefølje".

Tenk Tromsø sin prosjektportefølje stammer fra den definerte prosjektlisten som ligger til grunn for bypakkens stortingsproposisjon, samt prosjekter som følger av byvekstavtalens satsingsområder.

Bypakken har en definert liste av prosjekter og tiltak som samlet sett skal føre til at vi når bypakkens mål om nullvekst i personbiltransport. Bypakkens prosjektportefølje er definert av, og avgrenset til, de prosjektene som er nevnt i Stortingsproposisjon 99S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark". Det betyr blant annet at vi ikke har lov til å bruke bompenger på tiltak og prosjekter som ikke er nevnt i stortingsproposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø. Prosjektporteføljen i bypakken er vedtatt i kommunestyret, fylkestinget og i Stortinget gjennom stortingsproposisjon 99S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark".

Byvekstavtalen har definert følgende satsingsområder:

  • Gange, sykkel og trafikksikkerhet
  • Kollektiv - buss
  • Kollektiv -Blå bybane
  • Mobilitet

Satsingsområdene er nærmere beskrevet i byvekstavtalen, og aktuelle prosjekter innenfor satsingsområde "gange, sykkel og trafikksikkerhet" er beskrevet i byvekstavtalens vedlegg 3.

Hvilke prosjekter og tiltak, innenfor prosjektporteføljen, som prioriteres med finansiering i kommende fireårige periode fremkommer av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram.