Kollektivsatsing uten sidestykke

Halvparten av tiltakene i bypakkens handlingsprogram (2022-2025) er en satsing verdt 680 millioner kroner som skal gjøre det lettere å velge kollektivt i hverdagen.

Rutebuss som passerer holdeplass i Sjøgata i Tromsø sentrum.

Kollektivsatsing uten sidestykke

Halvparten av tiltakene i bypakkens handlingsprogram (2022-2025) er en satsing verdt 680 millioner kroner som skal gjøre det lettere å velge kollektivt i hverdagen.

Siste oppdatering 15. mar 2023, kl. 12:29

Publisert 10. jun 2022

Ved siden av investeringer og utbedringer av veinettet skal det brukes store ressurser for å utbedre og videreutvikle det gode kollektivtilbudet i Tromsø. Syv av 13 tiltak i handlingsprogrammet (2022–2025) er kollektive.

I tillegg skal man fortsette å bruke betydelige midler som holder gir lave billettpriser og hyppige avganger.

— Tromsøværingene er utrolig flinke til å ta bussen. Å ta bussen er et godt bidrag til samfunnet. Jeg er glad for at vi gjennom Tenk Tromsø får muligheten til å tilby et enda bedre busstilbud. Jeg håper det gjør at enda flere velger å la bilen stå hjemme litt oftere, sier leder av hovedutvalg for kommune- og byutvikling, Tone Marie Myklevoll.

Dette er de syv tiltakene

Nord-Norges største bussterminal får en skikkelig ansiktsløfting, og man skal bygge en mer effektiv løsning der bussene kan kjøre inn både fra nord- og sørsiden av terminalen.

I tillegg skal man bedre forholdene for på- og avstigende passasjerer slik at det å bytte buss blir enn bedre og mer behagelig opplevelse. Les om prosjektet

I dag er det fremkommelighetsproblemer inn mot Sandnessundbrua på morgenen, og adkomsten til holdeplasser retning byen må bli bedre. Her må man avklare om en fremtidig trasé for bussene skal gå i kollektivfelt langs vegen, eller i en egen busstrasé oppe i bebyggelsen tilknyttet Strandsneglevegen og Borgensvingen.

Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å oppnå tilstrekkelig trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for bussen, samt bedre og tryggere tilgjengelighet til holdeplassene for bussreisende

Dagens sentrumsterminal består av mange, spredte holdeplasser som gjør det utfordrende både å finne fram og å bytte buss.

For å få et mer oversiktlig og tilgjengelig busstilbud skal man etablere flere holdeplasser i Tromsø sentrum. En av disse får betegnelsen byterminal og vil bli det sentrale knutepunktet i sentrum.

Resultatet vil bli en bedre og mer trafikksikker framkommelighet for buss, gående og syklende.

Kroken er et viktig knutepunkt for skoleskyss og trafikksikkerheten anses som dårlig ivaretatt. Forholdene i dag er slitt, uoversiktlig og dårlig tilrettelagt for de som må bytte buss og området.

Her skal man oppgradere til et holdeplassområde med fire plattformer, bedre skilting og merking og en mer effektiv inn- og utkjøring for bussen. Dette vil øke trafikksikkerheten og gjøre det nye holdeplassområdet til et godt bussknutepunkt som kobler både bybusser, distriktbusser og skolebusser.

Vi har et godt busstilbud og mange bussbrukere i Tromsø, men flere holdeplasser er av svært varierende standard og det er behov for oppgraderinger.

Det skal etableres gode holdeplasser med god tilgjengelighet til fortau og gangveg, bedre leskur, samt sanntidsskjermer på utvalgte holdeplasser. Dette vil gjøre at bussreisen blir et raskere, enklere og bedre alternativ for Tromsøs befolkning.

Forhold i trafikken og i driften av busstilbudet gjør at på noen strekninger oppstår det flaskehalser og utfordringer for bussen i Tromsø. Det er behov for mange små og store utbedringstiltak for å bedre fremkommeligheten.

Her vil man se på blant annet fysiske tiltak som lyskryssprioritering og bedre skilting, og på driftsmessige tiltak som på- og avstigningsforhold og forbedret billetering.

Målet er å redusere reisetiden for de reisende og effektivisere drift av busstilbudet. Slik får man frigjort midler til å forbedre busstilbudet på andre områder.

Det er et nasjonalt mål om at innen 2025 skal bybusser være utslippsfrie.

For å oppnå dette målet skal bypakken etablere nødvendige ladestasjoner så tilbudet og reiseeffektiviteten opprettholdes når bussparken går fra fossile busser til elbusser.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.