Bedre veier for harde og myke trafikanter

Det er viktig at de som er avhengig av bil i Tromsø har gode veier å kjøre på, og handlingsprogrammet for de neste fire årene legger opp til en betraktelig bedring av veistrekninger i byen.

Biltrafikk langs Stakkevollvegen i Tromsø

Bedre veier for harde og myke trafikanter

Det er viktig at de som er avhengig av bil i Tromsø har gode veier å kjøre på, og handlingsprogrammet for de neste fire årene legger opp til en betraktelig bedring av veistrekninger i byen.

Siste oppdatering 17. apr 2023, kl. 9:49

Publisert 21. jun 2022

Felles for prosjektene er et fokus på å bedre fremkommelighet for næringstransport, bil og buss. Sørge for en reduksjon av støy og støv for nærliggende boligbebyggelse. Og sørge for trygge forhold for gående og syklende.

Stakkevollvegen

Stakkevollvegen skal rustes opp og vil fungere som adkomstveg for boligbebyggelse på oversiden av vegen. Det skal også tilrettelegges for kollektivtrafikk, gange og sykkel.

Det skal etableres gang- og sykkelvei langs strekningen og en en grøntsone som skiller denne fra veien. Bussens fremkommelighet og tilgangen til busstopp langs strekningen skal også forbedres.

Det vil være tre kjørefelt på strekningen der to felt blir fordelt vekselvis mellom kjøreretningene.

Skattørvegen

Biler i kø langs Stakkevollvegen i Tromsø.

Dagens situasjon er en lav vegstandard på en strekning som preges av mye tungtransport og næringstrafikk.

Boliger langs strekningen ligger nær vegen og er plaget med støy og støv, og man ønsker en bedre tilrettelegging for kollektiv.

Det skal etableres ny hovedveg mellom Gimlevegen og Nordøyavegen, som avlaster dagens veg på strekningen. I tillegg skal det tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende veg fra Gimlevegen til Håndverkervegen.

Strandvegen

Biltrafikk langs Strandvegen.

Tross mye utbygging på nedsiden av Strandvegen over lang tid har strekningen klare mangler. ​Det mangler sammenhengende tilrettelegging for syklende og gående, og bussholdeplassene er av svært varierende standard.

Det skal etableres sammenhengende sykkelveg med fortau fra Mellomvegen til Bjørnøygata, og Strandvegen skal rustes opp for busstrafikk ved å etablere gode holdeplasser med gangtilgjengelighet på begge sider av vegen. ​

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.