Byvekstavtalen er godkjent i kommunestyret og fylkesting

Den fremforhandlede byvekstavtalen for Tromsø ble i dag behandlet og godkjent med flertall i både kommunen og fylket, og kan dermed legges frem for regjeringen for godkjenning.

Barn på sykkel i overgangsfelt

Byvekstavtalen er godkjent i kommunestyret og fylkesting

Den fremforhandlede byvekstavtalen for Tromsø ble i dag behandlet og godkjent med flertall i både kommunen og fylket, og kan dermed legges frem for regjeringen for godkjenning.

Siste oppdatering 30. aug 2023, kl. 17:16

Publisert 30. aug 2023

Byvekstavtalen for Tromsø er en tilleggsavtale til bypakken som blant annet innebærer at vi får mulighet til å legge enda bedre til rette for enklere og tryggere reiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport. 

I fylkestinget ble avtalen godkjent med 45 representanter som stemte for avtalen, og 11 som stemte mot. I kommunestyret ble avtalen godkjent med 26 stemmer for, og 17 stemmer mot. At avtalen er godkjent i både kommunestyret og fylkesting betyr at den nå kan legges frem for regjeringen for endelig godkjenning.  

Om byvekstavtalen 

Byvekstavtalen skal være et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunen.

Det overordnede målet for byvekstavtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Nullvekstmålet skal nås i løpet av den tiårige avtaleperioden, noe som innebærer at personbiltrafikken skal være på samme nivå eller lavere enn referanseåret 2019.

Byvekstavtalens midler innebærer ikke mer bompenger eller krav om lokale egenandeler, men gir økt statlig tildeling som skal brukes til å forsterke innsatsen innenfor følgende satsingsområder:  

 • Gange, sykkel og trafikksikkerhet - prioritere tiltak for å få et sammenhengende hovednett for gange og sykkel i Tromsø 
 • Blå Bybane - et elektrisk fergetilbud som prøveprosjekt mellom Tromsdalen og sentrum 
 • Buss - optimalisere og videreføre et godt og effektivt bybusstilbud 
 • Mobilitetsutvikling - digitale tjenester, bedriftssamarbeid og holdningsskapende arbeid 

Byvekstavtalen har en økonomisk ramme på 1,6 milliarder 2023-kroner, og partene er enige om følgende fordeling av midlene:

 • 313 mill.kr til gange, sykkel og trafikksikkerhetstiltak
 • 486 mill.kr til kollektivtiltak buss
 • 51 mill.kr til kollektivtiltak blå bybane
 • 40 mill.kr til mobilitetsutvikling
 • 49 mill.kr til sekretariat i perioden 2025-2032
 • 659 mill.kr til tiltak beskrevet i bypakkens Prop. 99S (2020-2021)
 • 28 mill.kr til tilbakebetaling av gjennomførte tiltak i belønningsavtaleperiode 2015-2018
 • 8 mill.kr overført til bypakken
 • 1634 mill.kr totalt

Når byvekstavtalen godkjennes, vil bypakken inngå i byvekstavtalen, og Tenk Tromsø vil bli fellesnavnet på byvekstavtalen og bypakken.

Du kan lese mer om sammenhengen mellom bypakke, byvekstavtale og Tenk Tromsø her.

Bakgrunn

Det har vært jobbet over mange år for å få etablert en byvekstavtale for Tromsø.  

Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet oversendte 17.mars 2022 et mandat for oppstart av forhandlinger om en byvekstavtale i Tromsø.  

Forhandlingsutvalget har hatt representanter fra Statens vegvesen, Statsforvalteren, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Det første forhandlingsmøtet 3. november 2022 resulterte i at forhandlingene ble (midlertidig) avsluttet. 

Etter gjenopptatte forhandlinger våren 2023 ble det oppnådd enighet 10.august 2023 om et forslag som nå er lagt fram til lokalpolitisk behandling. 

I sin behandling av saken stilte altså både kommunestyret og fylkestinget seg bak den fremforhandlede avtalen. 

Byvekstavtalen for Tromsø skal nå legges frem for regjeringen for endelig godkjenning.

Fylkesråd Agnete Masternes Hanssen, Ordfører Gunnar Wilhelmsen, statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.