190 millioner til trygg skolevei for alle

I perioden 2022-2025 skal det brukes 190 millioner kroner på skoleveiene i Tromsø. Bare i 2022 får 12 skolekretser tryggere skoleveier.

Arbeid med tryggere skoleveier i Workinnmarka i Tromsø

190 millioner til trygg skolevei for alle

I perioden 2022-2025 skal det brukes 190 millioner kroner på skoleveiene i Tromsø. Bare i 2022 får 12 skolekretser tryggere skoleveier.

Siste oppdatering 01. sep 2023, kl. 15:26

Publisert 23. mai 2022

Det er Tromsø kommune som står for tiltakene som utføres i 2022, og bakgrunnen for prosjektet er trafikksikkerhetsanalysen som ble gjennomført i 2018 i tett samarbeid med rektorer og FAU-ledere ved hver enkelt skole. Der gikk man grundig gjennom alle skoleveiene til 20 barneskoler i Tromsø og trafikksikkerheten ved delstrekninger og kryss som kan knyttes til skoleveien.

Dette resulterte i et viktig grunnlagsdokument med en liste over hvilke tiltak som bør gjøres i hver enkelt skolekrets, basert på hvilken effekt tiltakene vil få for trafikksikkerheten.

Hva slags tiltak gjør man?
Det vil være ulikt hvilke tiltak som er nødvendig rundt de ulike skolene. For noen vil det være store endringer, mens hos andre er det små ting som skal til for å gjøre skoleveien trygger å ferdes på.

Utbedring eller etablering av fortau, krysningspunkter og belysning vil være aktuelt på flere steder. Fartsreduserende tiltak, skilting og etablering av gangfelt vil være nødvendig på andre. Og så skal man sørge for gode snuplasser og parkering der det er nødvendig — slik at det er sømløst og trygt for dem som er avhengig av bil.

Under kan du lese om tiltakene ved de 12 skolekretsene.

 • Etablere nytt fortau på vestside av Malmvegen.
 • Etablere ny snuplass.
 • Etablere parkering.

 • Etablere parkeringsplass til barnehage i forlengelse av dagens parkeringsplass for skole ved Tomasjordvegen.

 • Reetablering av eksisterende fortau på østsiden av Diamantvegen (Agatvegen til Planetvegen).
 • Reetablering av eksisterende fortau i Diamantvegen på vestlig side (mellom Smaragdvegen og Planetvegen).
 • Etablering av fortau som krysser framtidig vei til boligområde øst for Diamantvegen.
 • Oppgradering av etablert gang- og sykkelvei mellom Diamantvegen og Opalvegen.

 • Stramme inn alle kryss hvor veier møter eller krysser fortauet.
 • Etablere krysningspunkt ved Rundvannet-vegen og sette opp intensivbelysning.
 • Utskifting og utbedring av veibanen på to steder.
 • Breddeutvidelse av veien ved Brattbakken 120/37.
 • Skifte autovern ved Rundvannet 125 og hele strekket utenfor skole og parkeringsplass.

 • Reetablere fortau på nordlig side av Nordøyvegen.
 • Breddeutvide fortau til tre meter ved å ta av kjørebanen.
 • Flytte kantstein og rette opp linjene langs fortauet.
 • Utbedre belysning ved overgang over Skolegata.
 • Etablere refuge ved Parkgata som vil erstatte eksisterende autovern/trafikkbukk.

 • Breddeutvide fortau langs sørsiden av Melkevegen opp til kryss ved Bjørnøyvegen.
 • Stramme inn avkjørsel til Strandvegen 73.

 • Utvide fortau omtrent 1 meter fra Huldervegen og opp til gang- og sykkelveien til skolen.

 • Etablere 3 meter bredt fortau fra Ringvegen og frem til rundkjøring i Dorgvegen.
 • Etablere overgang over Ringvegen med gatelys og fotgjengerovergang.
 • Etablere overgang/krysningspunkt ved snuplassen inne i Dorgvegen slik at eksisterende fortau på vestsiden av snuplassen knyttes til det nye fortauet.

 • Utvide fortau til 3 meter bredde.
 • Skifte masser i vegbanen langs hele strekket.

 • Reetablere fortau langs Kobbevegen nord med 3 meter bredde.
 • Fartsreduserende tiltak (1-2 fartshumper).
 • Oppstramming av kryss ved Hvalrossvegen inkludert ett nytt belysningspunkt ved Hvalrossvegen 2.
 • Ny hjørneavrunding på begge sider av kryss ved Hvalrossvegen.
 • Etablere gang- og sykkelvei ned til skole

 • Etablere nytt fortau med bredde 3 meter langs østlig side fra Karveslettvegen til gangveg som fører ned til oversiden av skolen.
 • Reetablere eksisterende fartshump som opphevet fotgjengerovergang ved krysningspunkt over Karveslettvegen.
 • Etablere 3 meter bredt fortau på deler av Karveslettvegen slik at det møter eksisterende fortau.
 • Etablere krysningspunkt over Geitramsbakken og stramme inn krysset — inkludert påkobling/møte med Blåklokkvegen.

 • Breddeutvidelse av eksisterende fortau til 3 meter
 • Stramme inn krysningspunkt ved Mølnenga
 • Stramme inn krysningspunkt ved Storelvbakken
 • Masseutskifting og utbedring av vegbanen
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.