Første spadetak for ny fylkesvei

I dag gikk spaden i jorda for det forberedende arbeidet med ny fylkesvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen. Arbeidet er en del av Tenk Tromsø prosjektet Stakkevollvegen – Skattørvegen.

Spadetak ny fylkesvei

Første spadetak for ny fylkesvei

I dag gikk spaden i jorda for det forberedende arbeidet med ny fylkesvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen. Arbeidet er en del av Tenk Tromsø prosjektet Stakkevollvegen – Skattørvegen.

Siste oppdatering 27. sep 2023, kl. 13:02

Publisert 26. sep 2023

Bedre fremkommelig for alle, og bedre løsninger for både beboere og næringsaktører

Prosjekt Stakkevollvegen – Skattørvegen er et viktig prosjekt for næringstrafikk, buss, syklende og gående som ferdes i området, samt for beboerne i området. Prosjektet inkluderer planer om å bygge 700 meter ny hovedvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen, øst for dagens vei. Den nye fylkesveien skal gi bedre fremkommelig for næringstransport i området. Den eksisterende fylkesveien (Stakkevollvegen) skal rustes opp, og tilrettelegges for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Denne veien skal omklassifiseres til kommunal vei når den nye fylkesveien er ferdig. Ordfører Gunnar Wilhelmsen er glad for at man nå er i gang med det forberedende arbeidet for et viktig prosjekt for byen:

– Prosjektets mål er å bidra til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, samt bidra til å redusere støv- og støyplager for de som bor og ferdes i området. Prosjektet skal gi bedre løsninger for både beboere og næringsaktører i området, sier Wilhelmsen.

Prosjekt Stakkevollvegen Skattørvegen
Kartutsnitt av Prosjekt Stakkevollvegen - Skattørvegen

Ny fylkesvei, delvis på sjøfylling

Prosjektet tar nå i bruk kortreiste masser fra den pågående tunnelrehabiliteringen i Tromsø til det forberedende arbeidet for ny fylkesvei. Den nye veien skal gi bedre forhold for næringstrafikk, tungtransport og personbiler i området, og bidrar til å legge til rette for eksisterende næring og næringsutvikling i området. Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregion er fornøyd med at det jobbes for å bedre forholdene for næringsaktørene i området:

– Dette prosjektet vil bidra til at næringstrafikken kommer seg raskere og tryggere dit de skal. Reduksjon av tid brukt i kø kan gi store økonomiske innsparinger for næringslivet. sier Nilsen.

anleggsområde for ny fylkesvei på sjøfylling
Anleggsområde for sjøfylling og forberedende arbeid til ny fylkesvei

Den nye fylkesveien skal bygges delvis på sjøfylling, øst for dagens vei. Prosjektet bruker masser fra fylkeskommunens pågående tunnelrehabilitering til å mudre og fylle i sjø. Arbeidet med mudring og fylling forventes ferdigstilt i februar 2024, og massene trenger deretter et halvt års tid til å «sette seg», før man kan bygge videre på sjøfyllingen. .

Tidspunktet for fylkeskommunens arbeid med rehabilitering av tunnelsystemet i Tromsø har vært viktig for fremdrift i arbeidet med den nye fylkesveien. Tilgang på kortreiste masser er også bakgrunnen for at prosjektet nå utfører det forberedende arbeidet med mudring og fylling for fylkesvei på sjøfylling, samtidig som prosjektet som helhet er under detaljprosjektering. Den pågående detaljprosjekteringen skal kartlegge ulike alternativer for videre gjennomføring av prosjektet, og skal gi et nytt kostnadsanslag på resterende arbeid. Detaljprosjekteringen forventes ferdigstilt starten av 2024, og prosjektet behandles deretter i styringsgruppen før oppstart av videre arbeid. Dette betyr at prosjektet kan bli endret.

Høyt prioritert prosjekt

Prosjektet er et høyt prioritert prosjekt i Tenk Tromsø som skal gi bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper i området. Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, fremhever viktigheten av å synliggjøre tiltak for flere trafikantgrupper i Tenk Tromsø:

– Prosjekt Stakkevollvegen - Skattørvegen er et høyt prioritert prosjekt som gi bedre forhold for både bilister, tungtrafikk, næringsliv, bussen, syklende og gående. Det er viktig prosjekt i Tenk Tromsø sitt arbeid med tilrettelegging for bedre fremkommelighet i Tromsø.

Det har vært jobbet godt og langsiktig for dette prosjektet i lengre tid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er byggherre for tiltaket, som omfatter både kommunal og fylkeskommunal vei, og de er glade for at det gode synergier mellom arbeidet med tunnelrehabilitering og fremdrift i arbeidet med ny fylkesvei.

– Massene fra tunnelrehabiliteringen er viktig for fremdriften i prosjektet. At massene er kortreiste er både bra for miljøet og bra for økonomien i prosjektet. Det sier prosjektrepresentant Eirin Anne Blix i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tidslinje for arbeidet

Prosjektet er delt inn i flere faser. Det har allerede vært utført forberedende arbeid med å legge til rette for høyspent- og fiberkabler i sjøen. Arbeid med mudring og fylling i sjøen starter nå og forventes ferdigstilt tidlig 2024. Massene trenger deretter et halvt års tid til å «sette seg», før man kan bygge videre på sjøfyllingen. Resterende del av prosjektet er under detaljprosjektering. Den pågående detaljprosjekteringen skal kartlegge ulike alternativer for videre gjennomføring av prosjektet, og skal gi et nytt kostnadsanslag på resterende arbeid. Detaljprosjekteringen forventes ferdigstilt starten av 2024. Videre gjennomføring av prosjektet skal behandles i styringsgruppen før oppstart av neste fase. Under forutsetning av godkjenning i styringsgruppen vil videre arbeid bestå av ferdigstillelse av ny fylkesvei, samt oppgradering av den eksisterende veien (Stakkevollvegen).

Tilstede på markeringen, fra venstre: 1. Stein Johnny Johansen, Avdelingsdirektør region Nord Statens vegvesen, 2.Mette Mohåg, Avdelingsdirektør for bymiljø, Tromsø kommune, 3. Trude Nilsen, Administrerende direktør Næringsforeningen for Tromsøregionen, 4. Simen Workinn, Workinn AS, 5. Eirin Anne Blix, seksjonsleder Utbygging, Troms og Finnmark fylkeskommune, 6. Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskommune, Gunnar Wilhelmsen, Ordfører i Tromsø kommune
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.