Bypakke, byvekstavtale og Tenk Tromsø

Det er mange begreper og lett å miste oversikt over hva som er hva av byvekstavtale, bypakke, bompenger, økonomi og prosjekter. Vi har derfor laget en kort oppsummering med fakta om Tenk Tromsø.

Jente som balanserer

Bypakke, byvekstavtale og Tenk Tromsø

Det er mange begreper og lett å miste oversikt over hva som er hva av byvekstavtale, bypakke, bompenger, økonomi og prosjekter. Vi har derfor laget en kort oppsummering med fakta om Tenk Tromsø.

Siste oppdatering 30. okt 2023, kl. 10:29

Publisert 25. aug 2023

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at vekst i antall hverdagsreiser skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Tenk Tromsø består i dag av bypakken. Dersom byvekstavtalen godkjennes, vil bypakken inngå i byvekstavtalen, og Tenk Tromsø vil bli fellesnavnet på byvekstavtalen og bypakken.

Bypakkens prosjekter og finansiering står på egne ben, og er vedtatt gjennom Stortingsproposisjon 99S. Bypakken har en definert portefølje av samferdselsprosjekter som skal finansieres med bompenger, samt kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. Innføring av bompenger, og bruk av bompenger, er hjemlet og regulert av stortingsproposisjonen. Bompengene og lokale egenandeler skal brukes til å finansiere de investeringsprosjektene som ligger definert i bypakkens stortingsproposisjon. Bompengene kan ikke brukes på andre prosjekter enn de som er nevnt i stortingsproposisjonen. Du kan lese mer om bypakkens prosjekter her.

Byvekstavtalen er en tilleggsavtale med staten som gir mer penger til tiltak og prosjekter, og som forplikter partene på nullvekstmålet og effektiv arealbruk:

"I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange"

Byvekstavtalen innebærer ikke mer bompenger eller krav om lokale egenandeler, men gir økt statlig tildeling til Tromsø for å forsterke innsatsen på de satsingsområdene som ligger i Tenk Tromsø. Byvekstavtalens midler skal bruker på følgende satsingsområder:

  • Gange, sykkel og trafikksikkerhet - prioritere tiltak for å få et sammenhengende hovednett for gange og sykkel i Tromsø
  • Blå Bybane - et elektrisk fergetilbud som prøveprosjekt mellom Tromsdalen og sentrum
  • Buss - optimalisere og videreføre et godt og effektivt bybusstilbud
  • Mobilitetsutvikling - digitale tjenester, bedriftssamarbeid og holdningsskapende arbeid

Byvekstavtalens midler har føringer for hvordan de kan brukes. De kan ikke brukes på store veiprosjekter, men skal brukes til tiltak innenfor satsingsområdene sykkel, gange, kollektiv og mobilitet. Byvekstavtalen ligger per i dag til politisk behandling.

Byvekstavtale + bypakke = Tenk Tromsø

Dersom byvekstavtalen godkjennes vil Tenk Tromsø være navnet på både byvekstavtalen og bypakken. Ved godkjenning av byvekstavtale vil:

  • Bompengeandelen går fra 58 % til 50 % av total finansiering
  • Statens andel øke fra 23 % til 32 % av total finansiering

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019, og samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy, i tillegg til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Tenk Tromsø vil styres av én og samme styringsgruppe, med representanter fra Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Statsforvalteren i Troms og Finnmark fylkeskommune. Styringsgruppen skal sørge for at Tenk Tromsø sine prosjekter gjennomføres i tråd med nullvekstmålet, og i tråd med krav til økonomisk balanse. Vi skal tilpasse utbygging til tilgjengelige midler. Tenk Tromsø vil ha et felles fireårig handlingsprogram som rulleres årlig, og som behandles i kommunestyret og fylkesting.

Hva skjer dersom vi har svikt i inntekter eller økning i kostnader i Tenk Tromsø?

Tenk Tromsø sine estimerte inntekter og kostnader kan endre seg. Ved endring i estimerte inntekter og/eller økning i kostnader så skal dette håndteres innenfor Tenk Tromsø gjennom porteføljestyring. Dette vil ikke påvirke varigheten på bompengeinnkrevingen, og vil ikke påvirke verken kommunens eller fylkeskommunens økonomi utover de forpliktelsene som allerede er vedtatt gjennom Stortingsproposisjon 99S. Ved svikt i inntekter og/eller økning i kostnader skal Tenk Tromsø tilpasse sin prosjektgjennomføring og utbygging til tilgjengelig finansiering. Nivå på estimerte kostnader og estimert tilgjengelig finansiering følges opp løpende, og vurderes og håndteres gjennom den årlige rulleringen av Tenk Tromsø sitt fireårige handlingsprogram.

Overgang fra bypakke til byvekstavtale dersom byvekstavtalen godkjennes
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.