Kollektivprisen 2023 skal kåres den 16 november - og Tenk Tromsø er nominert!

Både Kollektivprisen og Tenk Tromsø handler om bærekraftig mobilitet – og vi er nominert fordi Tromsøværinger er imponerende gode på å redusere biltrafikken gjennom satsing på kollektivtransport, fotgjengere og syklister.

Gange sykkel kollektiv

Kollektivprisen 2023 skal kåres den 16 november - og Tenk Tromsø er nominert!

Både Kollektivprisen og Tenk Tromsø handler om bærekraftig mobilitet – og vi er nominert fordi Tromsøværinger er imponerende gode på å redusere biltrafikken gjennom satsing på kollektivtransport, fotgjengere og syklister.

Siste oppdatering 07. nov 2023, kl. 12:12

Publisert 07. nov 2023

Sammen har vi - innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten – kommet godt i gang med å endre reisevaner og redusere biltrafikken i Tromsø.

– Vi har fått til utrolig mye i Tromsø allerede, og det er fantastisk å se hvor godt innbyggerne bidrar til omstillingen mot en mer bærekraftig by. Jeg gleder meg til vi får tilrettelagt enda bedre - gjennom alle de flotte prosjektene i Tenk Tromsø - som vil gjøre kommunen mer framkommelig for alle! Det sier ordfører, og medlem i Tenk Tromsø sin styringsgruppe, Gunnar Wilhelmsen.

Hva har vi allerede oppnådd for bærekraftig mobilitet?

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viste at Tromsø er blant de beste i landet på omstilling i reisevaner. Tromsø er rett og slett rå på kollektiv, sykkel og gange.

I 2022 økte endringer i reisevaner for alle parameterne mot 2019:

 • Fotgjengerandel på 25 prosent - mot 21 prosent i 2019

Folk bruker beina i Tromsø. Fotgjengerandelen er blant de aller beste i landet, hvor kun Oslo har en større fotgjengerandel blant de større byene

 • Sykkelandel på 6 prosent -mot 4 prosent i 2019

I den arktiske vinterbyen Tromsø har vi en gjennomsnittlig sykkelandel på 6 (seks!) prosent. Landsgjennomsnittet er på 5 prosent. Når Tromsø, med sine snømengder i særklasse og høydeforskjell på om lag 100 meter for å krysse øya, klarer å oppnå en sykkelandel på 6 prosent, så viser det både god tilrettelegging for syklister og god innsats fra syklistene selv.

 • Kollektivandel på 15 prosent -mot 14 prosent i 2019

Også for kollektivreiser er Tromsø blant de aller beste i landet, hvor kun Oslo har en større kollektivandel blant de større byene. Måler vi mot 2014, så har vi i Tromsø en økning i kollektivandelen på 5 prosent mellom 2014 og 2022. Tenk Tromsø har, sammen med Troms fylkestrafikk, skapt et bedre busstilbud som er mer pålitelig og mer attraktivt alternativ til bil – og innbyggerne velger å bruke bussen mer. Og derfor er vi nominert til Kollektivprisen 2023.

Hvordan har vi oppnådd mer bærekraftig mobilitet frem til 2022?

Kollektivfelt på Storgata-Strandvegen, kollektivterminal Storelva, veibelysning fra Eidkjosen til Åsland og Eidkjosen bussterminal

Staten, fylket og kommunen har gjennom samarbeidsprosjektet Tenk Tromsø gjennomført følgende tiltak fram mot 2022:

 • Økt antall bussavganger med 26 prosent
 • Økt antall direkteruter for bussen
 • Økt frekvensen på bussavganger
 • Tilbud pysjamasbuss for tidligreisende
 • Innført sanntidssystem for kollektivtrafikk
 • Redusert billettprisene gjennom å subsidiere bussprisene
 • Bygget kollektivfelt på Storgata-Strandvegen, på Langnes og på Kvaløysletta
 • Prioritering av rutebuss i Hansjordnesbukta
 • Signalprioritering i lyskryss for å redusere reisetid for bussen
 • Oppgradert 27 bussholdeplasser
 • Oppgradert 25 snarveger
 • Sikret 46 kryss for syklende og gående
 • Etablert sykkeltrasé fra øst til vest på Tromsøya fra Kirkegårdsvegen/sentrum via Bymyra og Brinkvegen til Huldervegen
 • Nytt fortau og holdeplass i Sjøgata
 • Veibelysning fra Eidkjosen til Åsland og Eidkjosen bussterminal
 • Kollektivterminal på Storelva
 • Kollektivterminal på Prostneset
 • Automatiske tellepunkter for sykler, gående og kjøretøy
 • Medfinansiert vinterdrift gjennom brøyting og bortkjøring av snø på viktige strekninger for gående og syklende
Sykkeltrase fra øst til vest på Tromsøya. Sikring av kryss for syklende og gående ved Tromsø lufthavn.

Vi er nominert til Kollektivprisen 2023 fordi vi er rå på kollektivreiser i Tromsø. Vi har skapt 43 prosent vekst i antall bussreiser fra 2014 til 2022, og har en vekst i kollektivandelen fra 10 prosent til 15 prosent. Det gleder fylkesråd for samferdsel, og medlem av styringsgruppa i Tenk Tromsø, Agnete Masternes Hanssen.

– De fantastiske resultatene for økning i reisende med buss, og den økte tilfredsheten med busstilbudet, viser at Tenk Tromsø-samarbeidet gir store forbedringer for folk i Tromsø, sier hun.

I samme periode som andel reiser med kollektiv, gange og sykkel har gått opp, så har bilandelen gått ned tilsvarende. Tromsø er rå på bærekraftig mobilitet - med økning i reiser med både kollektiv, gange og sykkel.

Hvordan skal vi tilrettelegge enda bedre for bærekraftig mobilitet fremover?

Vi legger til rette for endrede reisevaner for å sikre et miljøvennlig, effektiv og trygt transportsystem for alle – både innbyggere og næringsliv i Tromsø.

Ved å få flere reiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport skal vi oppnå det overordnede målet nullvekst i personbiltransporten. Da får vi også bedre fremkommelighet for alle, og en triveligere by å bo i. Og ikke minst mindre klimagassutslipp, mindre kø, mindre luftforurensing og mindre støy. Det er viktig for Tromsø, og viktig for alle.

At flere kan velge bort bilen på sine reiser er bra for bymiljøet, bra for sosial likhet, bra for folkehelsa og  bra for klimaet.

– Tenk Tromsø handler om både bærekraftig fremkommelighet og miljø, og resultatene for Tromsø hittil viser at vi får til masse når vi jobber sammen. Det sier Norges vegdirektør, og medlem i styringsgruppen for Tenk Tromsø, Ingrid Dahl Hovland.

Tenk Tromsø skal bygge enda mer infrastruktur og medfinansiere driftstiltak som gjør det enklere, tryggere og mer attraktivt å velge bort bilen. Og det skal vi gjøre gjennom prosjekter som underbygger satsingsområdene våre:

 • Gange, sykkel og trafikksikkerhet
 • Buss
 • Blå bybane
 • Mobilitet

Gjennom prosjektene våre satser vi stort på trygg fremkommelighet for gående, syklende, bussen og næringstransporten.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.