Takstøkning fra Tenk Tromsø?

Om måloppnåelse, prisstigning, inntektsnivå og forslag om justering av takster.

Syklist bomstasjon prestvannet

Takstøkning fra Tenk Tromsø?

Om måloppnåelse, prisstigning, inntektsnivå og forslag om justering av takster.

Siste oppdatering 13. feb 2024, kl. 13:54

Publisert 13. feb 2024

Det skrives mye og med store overskrifter, om at Tenk Tromsø skal øke takstene. Det hevdes at måloppnåelsen i Tenk Tromsø er så god at vi nå må øke takstene for holde inntektsnivået oppe. Flere etterlyser tydelighet om hensikten med bompenger: er det å redusere bilbruken eller å skaffe inntekt til prosjektene våre? Det skal vi komme tilbake til lenger ned i denne saken.  

Men først: ja, vi foreslår å justere takstene i tråd med prisstigningen. Det er også riktig at vi foreslår å redusere elbilrabatten. Når vi nå foreslår å justere disse takstene, så handler ikke det om å øke inntektsnivået. Det handler å sikre de inntektene vi hele tiden har lagt til grunn at skal være tilgjengelig for gjennomføring av tidenes miljø- og samferdselsløft i Tromsø. Og det handler om å sikre de reisevaneendringene og den måloppnåelsen vi jobber for i Tenk Tromsø.

Forslag om takstjusteringer

Det er kommet to forslag fra administrasjonen om takstendringer. Det ene er tilknyttet prisstigning, og det andre forslaget er tilknyttet elbilrabatt.

Om prisstigning: Det er en forutsetning at takstene justeres i takt med den generelle prisstigningen. Dette er lagt til grunn i flertallsvedtakene som allerede er gjort både i kommunestyret og fylkestinget, og i bypakkens stortingsproposisjon. Forslaget om å justere takstene i takt med prisstigningen handler om å oppfylle de forutsetningene som ligger til grunn for å kunne gjennomføre bypakkens miljøvennlige samferdselsprosjekter. Mangler på vedtak om indeksjustering betyr i praksis å sette ned takstene til et nivå som ikke gir den trafikkavvisningen som er lagt til grunn, og som reduserer inntektsgrunnlaget som kommunestyret og fylkestinget allerede har vedtatt. Om noe, så kan man stille spørsmåltegn rundt behovet for å vedta dette to ganger (både i de lokale vedtakene til stortingsproposisjonen og på nytt ved åpning av bomring), i stedet for å stille spørsmålstegn rundt at det vedtatte takstnivået – med tilhørende forventede måloppnåelse og inntektsnivå - opprettholdes. Å sette ned takstene i en tid der kostnadene for å gjennomføre de planlagte prosjektene øker, svekker muligheten for at byen får de prosjektene som er forespeilet.

Om elbilrabatt: Elbilrabatten er i dag på 50 % av ordinær takst. I tillegg kommer brikkerabatten. Elbiler betaler totalt sett 40 % av ordinær takst. Elbilrabatten skal bidra til å sikre gradvis overgang til en bilpark bestående av nullutslippskjøretøy. Nullutslippskjøretøy bidrar (som navnet indikerer) til at klimagassutslippene reduseres. Det er positivt. Men, det vi nå ser, etter ett års drift av bomringen i Tromsø (og basert på observasjoner fra andre byområder), er at elbiler kjører mer enn fossile biler. Elbileiere velger å bruke bilen oftere enn fossilbileiere. Det motvirker målet om nullvekst i personbiltransport. Det motvirker også målet om redusert kø og redusert luftforurensing. Og elbilene bidrar, på lik linje med fossilbilene, til trafikksikkerhetsutfordringer og arealutfordringer mellom myke trafikanter og bilister. Når vi nå ser at over hver femte passering i bomringen er en elbil, så tror vi tiden er inne for å justere på elbilrabatten for å unngå at elbilene bidrar til både inntektssvikt og måloppnåelsessvikt, på bekostning av de i befolkninga som har fossilbiler, og på bekostning av tilrettelegging for de som velger å gå, sykle eller reise kollektivt på sine hverdagsreiser. Elbilene skal fremdeles ha en betydelig rabatt, men vi foreslår å redusere rabatten fra 50 % til 30 % rabatt.

Måloppnåelse eller inntekter? Hva er hensikten med bompenger?

Bompengene har som mål å redusere bilbruken OG å skaffe inntekt til prosjektene våre. Måloppnåelsen er det viktigste at disse to. Nullvekstmålet er det overordnede målet med bypakken og byvekstavtalen. Bompengene skal bidra til nullvekstmålet, og bidra til å hindre vekst i personbiltransporten.

I 2023 oppnår Tromsø lavere gjennomsnittstakst en forutsatt, med tilhørende reduserte inntekter til å gjennomføre prosjekter som tilrettelegger for et miljøvennlig transportsystem. I 2023 har Tromsø flere passeringer i bomsystemet enn forutsatt, noe som kan tyde på lavere trafikkavvisning som følge av bompengene, noe som igjen kan indikere lavere grad av reisevaneendring og lavere måloppnåelse enn forutsatt. Det er en sammenheng mellom lavere gjennomsnittstakst på tross av høyere passeringstall enn forventet, og kjøremønsteret til henholdsvis fossilbiler og elbiler.

Når vi nå foreslår å justere takstene, så handler ikke det om å øke inntektsnivået. Det handler å sikre de inntektene vi hele tiden har lagt til grunn at skal være tilgjengelig for gjennomføring av tidenes miljø- og samferdselsløft i Tromsø. Og det handler om å sikre de reisevaneendringene og den måloppnåelsen vi jobber for i Tenk Tromsø.

bomstasjon prestvannet med buss
Buss ved bomstasjon Prestvannet

Om takster, passeringstall og takstjusteringer

  • Til grunn for Stortingets godkjenning av bompengeinnkreving i Tromsø ligger det en sentral føring om at takstene ikke skal økes utover gjennomsnittlig betaling per bompassering på 6,1 2021 kr.
  • Takstene i Tromsø er vedtatt gjennom stortingsproposisjon 99S (2020-2021) og gjennom tilhørende lokalpolitiske vedtak. De lokale vedtakene sier at: «Takstene skal evalueres etter ett års drift og evt. justeres slik at den gjennomsnittlige taksten opprettholdes. Takstene justeres i samsvar med prisutviklingen».
  • Den forutsatte gjennomsnittlige taksten per passering er satt til 6,1 2021-kr. Dette tilsvarer om lag 6,9 2023-kr. Den observerte gjennomsnittlige taksten i 2023 er 4,5 kr for året totalt sett. Den gjennomsnittlige taksten per passering er synkende gjennom året, og er 4,0 kr i desember 2023.
  • Fremtind Service AS sine tall for 2023 viste at selskapets elbilkunder i Tromsø utgjør ca. 16 % av deres kundebase. Elbilkundene hadde i snitt 64 % flere passeringer enn selskapets fossilbilkunder.
  • Fremtind Service AS sine tall for 2023 viste at Tromsø ligger på 8. plass i Norge for snittbetaling. Vi ligger bak de fire andre byområdene som har byvekstavtale (Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren / Sandnes), og vi ligger bak både Bodø og Ålesund.
  • En eventuell justering av elbilrabatten, samt en eventuell justering av gjennomsnittstaksten (per i dag en ikke-vurdert endring), krever lokalpolitisk tilslutning.
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.