Reisevaneundersøkelsen 2023

Tallene fra 2023 viser at Tromsøværinger virkelig gjør en innsats for å reise mer miljøvennlig. Halvparten av reisene våre i 2023 var til fots, på sykkel og med kollektivtransport.

Buss, gange, sykkel vinter Tromsø

Reisevaneundersøkelsen 2023

Tallene fra 2023 viser at Tromsøværinger virkelig gjør en innsats for å reise mer miljøvennlig. Halvparten av reisene våre i 2023 var til fots, på sykkel og med kollektivtransport.

Siste oppdatering 15. mar 2024, kl. 14:56

Publisert 15. mar 2024

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2023 viser blant annet antall daglige reiser, hvordan folk reiste og formålet med reisene i hele landet. Rapporten suppleres av rapport om reisevaner i de syv største byområdene.

-- Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Statens vegvesen i dag.  

Undersøkelsen viser at Tromsøværinger er mest fornøyd med kollektivtilbudet, og at flere og flere tromsøfolk velger miljøvennlige alternativer til bilen på sine hverdagsreiser.

Tromsøværinger mest fornøyd med tilgang til kollektivtilbudet

I Tromsø har vi landets høyeste vurdering av tilgang til kollektivtilbudet. I Tromsø mener 88 prosent at vi har svært god (68%) eller god (20 %) tilgang til kollektivtilbud. I Oslo/Akershus har 85 prosent svært god eller god tilgang til kollektivtilbudet, mens på landsbasis er tallet 57 prosent.

De gode tallene er et resultat av Troms fylkestrafikks gode arbeid å tilrettelegge for et godt kollektivtransporttilbud som treffer folks behov, og Tenk Tromsø sin medfinansiering av bybusstilbudet som har gjort det mulig å utvide busstilbudet med flere avganger og flere direkteruter.

Kollektivtransporten i Tromsø utgjør i 2023 17 prosent av alle reiser, 57 prosent av alle skolereiser og 24 prosent av alle arbeidsreiser. Det er fantastiske tall i nasjonal målestokk. Innføring av bompenger i begynnelsen av 2023 har nok også medvirket til å flytte reiser fra bil og over på andre reisemåter, vi ser at flere har valgt buss og sykkel.

Halvparten av reisene våre i 2023 var til fots, på sykkel eller med kollektivtransport

Tromsøværinger valgte i 2023 miljøvennlige alternativer til bilen på halvparten av hverdagsreisene våre. Det gir både miljø- og helsegevinster! Tromsø sine tall er bedre enn landsgjennomsnittet for alle reisevanekategorier, og vi hevder oss blant de store byområdene.

I Tromsø har vi både svært gode tall generelt, og en positiv utvikling for alle reisekategorier gjennom de siste årene. Vi reduserer hverdagsreiser med bil, og vi øker hverdagsreiser til fots, med kollektivtransport og på sykkel.

Av de daglige reisene våre i 2023 (2022) foregikk

  • 26 prosent til fots (25 prosent)
  • 17 prosent med kollektivtransport (13 prosent)
  • 7 prosent med sykkel (6 prosent)
  • 48 prosent av reisene ble gjort med bil som fører eller bil, som passasjer (53 prosent).
  • 2 prosent av reisene ble gjort med andre transportmidler (3 prosent)

Vi reiser mest miljøvennlig på reiser til fra arbeid, og til og fra skole. På tjenestereiser, handels- og servicereiser, omsorgsreiser og besøksreiser er bil fremdeles det foretrukne reisemiddelet.

Tromsøværinger er rå på sykkel

På nasjonalt nivå er det 4 prosent av reisene som skjer med sykkel. I Tromsø er tallet hele 7 prosent. Og hele 15 prosent av Tromsøværinger bruker sykkel på sine arbeidsreiser, mens landsgjennomsnittet for sykkel på arbeidsreiser ligger på 8 prosent.  Det på tross av at vi har arktisk klima, store nedbørsmengder og stadig mer variasjon i type nedbør.

Tromsø skiller seg ut med større tilgang på elsykler enn landet for øvrig. I Tromsø oppgir 22 prosent at de har tilgang på elsykkel, mens landsgjennomsnittet er 17 prosent. Kun Nord-Jæren har like stor andel elsykler som Tromsø.

Syklist ved sykkelparkering i Tromsø sentrum

Antall daglige reiser har økt

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien. I Tromsø har vi i 2023 gjennomsnittlig flere daglige reiser enn i landet for øvrig med 2,7 daglige reiser, mens landsgjennomsnittet ligger på 2,6 daglige reiser. Dette kan ha sammenheng med at det er færre som oppgir at de jobber hjemmefra i Tromsø enn i andre byområder.

Flere og flere av de daglige reisene våre tas med miljøvennlige reiseformer. Vi har fortsatt potensiale til å flytte enda flere reiser over på miljøvennlige reisevennlige reiseformer i Tromsø. Etter hvert som vi får gjennomført flere av Tenk Tromsø sine samferdselsprosjekter - som skal legge til rette for reiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport - så tror vi det blir enda enklere, tryggere og mer effektivt å velge miljøvennlig på flere av reisene våre.

  • Takk for at du bidrar til reduksjon av klimagassutslipp
  • Takk for at du bidrar til reduksjon av luftforurensing, støy og kø
  • Takk for at du bidrar til bedre folkehelse
Reisevaneundersøkelse 2023: Transportmiddelfordeling.
Reisevaneundersøkelse 2023: Utvikling transportmiddelfordeling i Tromsø
Reisevaneundersøkelse 2023: Transportmiddel til og fra arbeid
Reisevaneundersøkelse 2023: Tilgang til kollektivtilbud der man bor

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet blitt brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal transportplan (NTP), og lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.