Hopp til hovedinnhold
Gatebilde fra Stakkevollvegen, med snø og biltrafikk.

Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta

Sammendrag

I den sørlige delen av Stakkevollvegen skal vi sikre god og trygg fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Den nye veistrekningen vil få tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt. I tillegg blir det oppvarmede gang- og sykkelfelt på hver side av veien.

Den 7. februar 2023 ble det avholdt informasjonsmøte med grunneiere. Opptaket fra møtet ser du her:

Området står overfor en betydelig omdanning til næringsaktivitet og boligutbygging, spesielt på nedsiden av Stakkevollvegen. I den forbindelse er det et stort behov for oppgradering av gang- og sykkelvei og i tillegg gjøre det enklere for kollektivtrafikken å komme frem.

Kort fortalt:

  • Lengde: 2150 meter
  • Bredde: 19,5 meter
  • 10 holdeplasser for buss
  • Gatevarme i sykkelfelt og fortau

Stakkevollvegen, fra rundkjøringen i Handsjordnesbukta i sør til Erling Kjeldsens veg (Tverrforbindelsen) i nord, utvides til 3 kjørefelt, hvorav ett kollektivfelt. Det skal etableres sykkelfelt, med tilhørende fortau, på vestsiden og fortau på østsiden. Både sykkelfelt og fortau får gatevarme.

Vi har følgende mål for prosjektet:

  • Sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken.
  • Sikre trygg og god fremkommelighet for gående.
  • Tilrettelegge for syklister gjennom felles løsning med gående