Hopp til hovedinnhold
Gatebilde fra Stakkevollvegen, med snø og biltrafikk.

Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta

Sammendrag

I den sørlige delen av Stakkevollvegen - på strekningen mellom Tverrforbindelsen og Hansjordnesbukta - skal vi sikre god og trygg fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Den nye veistrekningen vil få tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt. I tillegg blir det oppvarmede gang- og sykkelfelt på hver side av veien.

Den 7. februar 2023 ble det avholdt informasjonsmøte med grunneiere. Opptaket fra møtet ser du her:

Området står overfor en betydelig omdanning til næringsaktivitet og boligutbygging, spesielt på nedsiden av Stakkevollvegen. I den forbindelse er det et stort behov for oppgradering av gang- og sykkelvei og i tillegg gjøre det enklere for kollektivtrafikken å komme frem.

Kort fortalt:

 • Lengde: 2150 meter
 • Bredde: 19,5 meter
 • 10 holdeplasser for buss
 • Gatevarme i sykkelfelt og fortau

Stakkevollvegen, fra Erling Kjeldsens veg (Tverrforbindelsen) i nord til rundkjøringen i Hansjordnesbukta i sør, utvides til 3 kjørefelt, hvorav ett kollektivfelt. Det skal etableres sykkelfelt, med tilhørende fortau, på vestsiden og fortau på østsiden. Både sykkelfelt og fortau får gatevarme.

Prosjektet planlegges utført fra nord til sør som følger:

 • Tverrforbindelsen - kryss Grøholtvegen
 • Kryss Grøholtvegen - kryss Thyholdtvegen
 • Kryss Thyholdtvegen - kryss. Søren Zakariassens veg
 • Kryss Søren Zakariassens veg - rundkjøring Hansjordnesbukta

Vi jobber nå med detaljprosjektering og grunnerverv.

Estimert byggestart er tidligst estimert til høsten 2025.

Vi har følgende mål for prosjektet:

 • Sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken.
 • Sikre trygg og god fremkommelighet for gående.
 • Tilrettelegge for syklister gjennom felles løsning med gående