Hopp til hovedinnhold

Utvidelse sykkelbane Tromsøbrua

Sammendrag

Gjennom å utvide sykkelbanen over Tromsøbrua skal det legges til rette for tryggere og bedre fremkommelighet for syklister mellom Fastlandet og Tromsøya.

Arbeidet med å forberede breddeutvidelse av sykkelfeltet på Tromsøbrua har startet opp juni 2024. Sommeren 2024 jobber vi med å forsterke brua slik at den tåler en breddeutvidelse på en halv meter. Selve byggingen (utvidelsen) av sykkelfeltet er planlagt gjennomført i 2025/2026.

Gang- og sykkelvei over Tromsøbrua er fordelt slik at nordlig side er forbeholdt syklister, og sørlig side er forbeholdt gående.

Dagens sykkelbane er smal, noe som medfører redusert trafikksikkerhet for de som ferdes på brua. Dette spesielt i lys av at flere og flere sykler med bredere sykler, og at hastighet for syklende har økt i takt med økt elsykkelandel.

Det er registrert en stor økning i antall syklister etter innføring av bompenger i Tromsø, og det er behov for å legge bedre til rette for trygg fremkommelighet for syklister over Tromsøysundet.

Kartlegging viser at det er mulighet for å utvide sykkelbanen på nordlig side av med en halv meter.

Arbeidet med utvidelse av sykkelbanen er delt opp i ulike faser: forberedende arbeid og gjennomføring / bygging av utvidet sykkelbane.

Det forberedende arbeidet inkluderer forsterkning av brua for at den skal tåle økt belastning av utvidet sykkelbane.

Forsterkning av brua utføres sommeren 2024 i forbindelse med fylkeskommunens vedlikeholdsarbeid på brua.

Selve utvidelsen (byggingen) av sykkelfeltet er planlagt gjennomført i 2025/2026.

Tromsøbrua fra fastlandssiden med sykkelbanen mot nord (til høyre)