Bevilger byvekstavtalemidler til myke trafikanter og bussreisende

Styringsgruppen i Tenk Tromsø bevilger belønningsmidler til buss, vinterdrift og forprosjekt Blå Bybane.

Bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø

Bevilger byvekstavtalemidler til myke trafikanter og bussreisende

Styringsgruppen i Tenk Tromsø bevilger belønningsmidler til buss, vinterdrift og forprosjekt Blå Bybane.

Siste oppdatering 15. des 2023, kl. 15:37

Publisert 15. des 2023

Byvekstavtalen gjør at vi har mer midler til å legge bedre til rette for miljøvennlige reiser. Tromsøværinger er blant de aller beste i landet til å reise med buss og til fots, og Tromsø har en stor vekst i hverdagsreiser på sykkel. Det skal vi støtte gjennom å bruke midler fra byvekstavtalen på å tilrettelegge enda bedre for disse trafikantene.

Styringsgruppen har vedtatt følgende tidligdisponering av belønningsmidlene:

  • Økt medfinansiering av busstilbudet i Tromsø for 2023
  • Forsterket vinterdrift for myke trafikanter vinter 2023/2024
  • Blå Bybane forprosjekt maritime vurderinger 2023/2024
Partene i byvekstavtalen
Styringsgruppen i Tenk Tromsø: Fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen, Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Elisabeth Vik Aspaker Statsforvalter i Troms og Finnmark og Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør Statens vegvesen

Tenk Tromsø og busstilbud

Tenk Tromsø har bevilget 20 millioner kroner ekstra fra byvekstavtalens belønningsmidler for å sørge for at busstilbudet i Tromsø opprettholdes på tross av kraftig kostnadsøkning for drift av buss.

Ung mann går av bussen i Fredrik Langes gate i Tromsø sentrum

Troms fylkestrafikk styrket busstilbudet i 2019 på bakgrunn av forventning om økte belønningsmidler tilknyttet byvekstavtale for Tromsø.

Antall bussavganger ble økt med 26 %. Tromsø fikk flere direkteruter (x-ruter), og hyppigere bussavganger. Det ble også innført pysjamasbuss for tidligreisende.

Styrking av busstilbudet har ført til flere og mer fornøyde passasjerer.

Det økte tilbudet har blitt dyrere. Selv om vi har en formidabel økning i antall bussreisende i Tromsø, så har ikke billettinntektene økt i like stor grad som kostnadene.

Derfor øker Tenk Tromsø bevilgningen til busstilbudet med 20 millioner kroner, og medfinansierer busstilbudet med totalt 92 millioner kroner belønningsmidler i 2023.

--Det økte busstilbudet siden 2019 har vært avgjørende for at færre benytter bilen som transportmiddel i Tromsø, men driftskostnadene har økt betraktelig de siste to årene. Vi setter stadig nye rekorder i antall passasjerer, og byvekstavtalen sikrer at busstilbudet i Tromsø opprettholdes på dagens nivå, sier fylkesråd Agnete Masternes Hanssen.

Også ordfører Gunnar Wilhelmsen er fornøyd med disponeringen som er gjort hittil.

-- Tromsøværinger er best i landet på å reise med buss. Vi bruker derfor deler av de økte belønningsmidlene for å sikre at Troms fylkestrafikk ikke må kutte i det gode busstilbudet.

Tenk Tromsø og Blå Bybane

Tenk Tromsø har bevilget 0,3 millioner kroner fra byvekstavtalens belønningsmidler for å kunne kartlegge maritime og operasjonelle vurderinger tilknyttet Blå Bybane.

Byvekstavtalen har Blå Bybane som et eget satsingsområde. Prosjektet skal kartlegge muligheten for en elektrisk sundferge i Tromsø. Fergen er tenkt som en løsning på begrensningen for gående og syklende til og fra Tromsøya fra fastlandssiden.

Forprosjektet skal kartlegge mulighetsrommet for gjennomføringen, og er planlagt etterfulgt av et pilotprosjekt med sundferge fra sentrum til Tromsdalen. Når forprosjektet er gjennomført vil funnene legges frem for styringsgruppen før en eventuell gjennomføring av pilotprosjektet.

Tenk Tromsø og forsterket vinterdrift myke trafikanter

Tenk Tromsø har bevilget 8,7 millioner kroner fra byvekstavtalens belønningsmidler for å sørge for et bedre tilbud til myke trafikanter på vinterstid for sesongen 2023/2024.

Midlene skal brukes til å tilrettelegge bedre ved store snøfall for de som reiser til fots, med sykkel og med buss gjennom:

  • Hyppigere bortkjøring av snø fra veinettet og i sentrumsområdene
  • Hyppigere tråkking av lysløypenettet for bedre fremkommelighet for fotgjengere og syklister gjennom Tromsømarka

Med mer midler tilgjengelig til vintervedlikehold på fortau, veier og mye brukte samferdselsårer, så blir det lettere å tilrettelegge for god og forutsigbar fremkommelighet på vinterstid.

--Gjennom Tenk Tromsø skal vi legge til rette for at barn og vokse lett kan ta trygge og miljøvennlige valg på sine reiser. Det sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Les mer om forsterket vinterdrift for myke trafikanter her.

Bortkjøring av snø. Foto: Tromsø kommune

Byvekstavtalens belønningsmidler

Byvekstavtalens midler skal brukes på gange, sykkel, trafikksikkerhet, kollektiv og mobilitet.

Vi gjennomføre allerede nå noen tiltak for byvekstavtalens belønningsmidler, og så skal vi fremover vurdere hvordan vi best kan anvende midlene i årene som kommer – sånn at vi får best mulig utnyttelse av midlene i Tromsø.

Øvrige disponeringer i bypakken og byvekstavtalen vil fremkomme av Tenk Tromsø Handlingsprogram 2024-2028. Handlingsprogrammet skal behandles i styringsgruppen i mars 2024, og sendes deretter til lokalpolitisk behandling i kommunestyret og fylkesting.

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Stat, fylke og kommune gjennomfører prosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.