Handlingsprogram 2024-2028

Tenk Tromsø skal gjøre det lettere, tryggere og enklere å bevege seg til fots, på sykkel og med kollektivtransport - i en by med reinere luft og mindre kø.

Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen

Handlingsprogram 2024-2028

Tenk Tromsø skal gjøre det lettere, tryggere og enklere å bevege seg til fots, på sykkel og med kollektivtransport - i en by med reinere luft og mindre kø.

Siste oppdatering 29. apr 2024, kl. 9:21

Publisert 21. mar 2024

Handlingsprogrammet er en arbeidsplan som viser hvilke prosjekter og tiltak som prioriteres med finansiering i perioden 2024-2028 gjennom både byvekstavtalen og bypakken.  Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Gjennom foreslått Handlingsprogram 2024-2028 er det planlagt arbeid for 3,2 milliarder kroner i perioden 2024-2028. Pengene skal gå til prosjekter som skal skape et effektiv, trygt og miljøvennlig transportsystem som gir bedre fremkommelighet for innbyggere og næringsliv.

Øverst fra venstre: Tryggere skolevei og Tryggere skolevei distrikt. Stakkevollvegen nord: ny fylkesvei, kollektiv og G/S/TS. Ny kollektivterminal i Giæverbukta. Tromsøbrua: utvidelse av sykkelbanen,

Disse prosjektene prioriteres til gjennomføring

  • Stakkevollvegen nord: Vi skal bygge ny fylkesvei, delvis på sjøfylling øst for dagens vei, for å flytte tungtransport vekk fra boligområder og gi næringstrafikken bedre og tryggere fremkommelighet. Dagens vei, Stakkevollvegen, skal omklassifiseres til kommunal vei og tilrettelegges for buss, fotgjengere og syklister.
  • Tromsøbrua - utvidelse av sykkelbane: Det nordlige feltet av Tromsøbrua skal utvidet med om lag en halv meter for å gi bedre og tryggere fremkommelighet for syklister mellom fastlandet og Tromsøya.
  • Tryggere skolevei distrikt: Vi skal gjøre det tryggere for skolebarn å ferdes til og fra skole til fots og på sykkel utenfor byområdet.
  • Tryggere skolevei: Vi skal fortsette satsingen på Tryggere skolevei for barna som ferdes til og fra skole i de 20 skolekretsene i byområdet.
  • Ny kollektivterminal i Giæverbukta: Vi skal ferdigstille den nye kollektivterminalen som skal gi mer effektive og behagelige bussreiser i Tromsø, og forbedre trafikkflyten i Giæverbukta.
  • Bedre Holdeplasser og gangtilgjengelighet: Vi skal ruste opp bussholdeplasser, og gjøre det enklere og tryggere å komme seg til og fra holdeplassene.
  • Redusere flaskehalser for bussen: Vi skal gjøre bussreiser mer effektive ved å bygge infrastruktur og gjennomføre tiltak for å sikre at bussen kommer seg raskere frem.
  • Medfinansiering av busstilbudet og billettprisene: Vi skal videreføre satsing på det gode busstilbudet gjennom å medfinansiere busstilbudet, og medfinansiere billettprisene i Tromsø.
  • Forsterket vinterdrift for myke trafikanter: Vi skal medfinansiere snørydding og bortkjøring av snø for å sørge for at det blir bedre og mer forutsigbar fremkommelighet for myke trafikanter og bussen i vinterbyen Tromsø.

Øverst fra venstre: Bedre Holdeplasser, Redusere flaskehalser for bussen, Medfinansiering av busstilbudet og Reduserte billettpriser, Blå bybane. Forsterket vinterdrift for myke trafikanter

Disse prosjektene prioriteres med midler til klargjøring før gjennomføring

Gjennom Handlingsprogram 2024-2028 er det også prioritert finansiering til detaljplanlegging og modning av flere prosjekter som skal gjennomføres i årene som kommer. Det prioriteres midler til «Gange- og sykkel rundt Nordspissen», «Gange- og sykkel i sentrum», forprosjekt «Blå Bybane» og  «Mobilitet» gjennom byvekstavtalens midler. Og vi viderefører den prioriterte satsingen på flere av bypakkens prosjekter som trenger mer planlegging før de kan gjennomføres, deriblant «Stakkevollvegen sør», «Strandvegen» og «Nytt bussknutepunkt i Kroken» med flere.

Handlingsprogram 2024-2028

Prosjekter som foreslås prioritert med finansiering gjennom Handlingsprogram 2024-2028

Forslag til Handlingsprogram 2024-2028 er behandlet i styringsgruppen i Tenk Tromsø. Handlingsprogrammet sendes videre til lokalpolitisk behandling.

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Stat, fylke og kommune gjennomfører samferdselsprosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner der vekst i daglige reiser skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Prioritering av Tenk Tromsø sine prosjekter, og disponering av bypakkens og byvekstavtalens midler fremkommer av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.