Hopp til hovedinnhold
Biler i kø langs Stakkevollvegen i Tromsø.

Stakkevollvegen - Skattøravegen

Sammendrag

Vi skal skape bedre forhold for buss, gående og syklende, både for de som bor og jobber i området. Tiltaket vil redusere støv- og støyplager, samt gi bedre fremkommelighet for næringstransport.

Industriområdet preges av mange personbiler, tungtransport og næringstrafikk. Boliger langs strekningen ligger nær vegen og er plaget med støy og støv.

Dårlige veger bidrar til dårlig fremkommelighet for alle trafikanter. Dagens situasjonen gir særlig utfordring for næringstrafikken i området.

  • Vi skal bygge ny hovedveg mellom Gimlevegen og Nordøyavegen.
  • Vi skal også tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende veg fra Gimlevegen til Håndverkervegen.
  • Vegutbedringene skal redusere støv og støy, samtidig som det blir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for buss, gående, syklende, næringstrafikk og personbiler.
  • Vegene skal rustes opp, slik at de fungere som adkomstveg for boligbebyggelse på oversiden av vegen, og tilrettelegges for kollektivtrafikk, gange og sykkel.
  • Prosjektet vil redusere miljøulempene med støy og støv for nærliggende boligbebyggelse.
  • Bedre framkommelighet for næringstransport.
  • Fremkommelighet for buss, gående og syklende og trafikksikkerhet.