Hopp til hovedinnhold
Biler i kø langs Stakkevollvegen i Tromsø.

Stakkevollvegen - Skattørvegen

Sammendrag

Vi skal skape bedre forhold for buss, gående og syklende, både for de som bor og jobber i området. Tiltaket vil redusere støv- og støyplager, samt gi bedre fremkommelighet for næringstransport.

Industriområdet preges av mange personbiler, tungtransport og næringstrafikk. Boliger langs strekningen ligger nær veien og er plaget med støy og støv.

Dårlige veier bidrar til dårlig fremkommelighet for alle trafikanter. Dagens situasjonen gir særlig utfordring for næringstrafikken i området.

  • Vi skal bygge ny hovedvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen.
  • Vi skal også tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende vei fra Gimlevegen til Håndverkervegen.
  • Utbedringene skal redusere støv og støy, samtidig som det blir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for buss, gående, syklende, næringstrafikk og personbiler.
  • Veien skal rustes opp, slik at de fungere som adkomstveg for boligbebyggelse på oversiden av veien, og tilrettelegges for kollektivtrafikk, gange og sykkel.

  • Prosjektet vil redusere miljøulempene med støy og støv for nærliggende boligbebyggelse.
  • Bedre framkommelighet for næringstransport.
  • Fremkommelighet for buss, gående og syklende og trafikksikkerhet.