Hopp til hovedinnhold
Biler i kø langs Stakkevollvegen i Tromsø.

Stakkevollvegen - Skattørvegen

Sammendrag

Vi skal skape bedre fremkommelighet for næringstransport på ny fylkesvei øst for dagen vei, og legge til rette for buss, gående og syklende på den eksisterende veien (Stakkevollvegen). Prosjektet bidrar til å redusere støv- og støyplager for de som bor og ferdes i området, og vil gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Første spadetak for det forberedende arbeidet med ny fylkesvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen gikk i jorda 27 september 2023.

Tegning av løsning for Stakkevollvegen nord med sjøfylling og ny fylkesvei

Industriområdet preges av mange personbiler, tungtransport og næringstrafikk. Boliger langs strekningen ligger nær veien, og er plaget med støy, støv og mye trafikk.

Dårlige veier bidrar til dårlig fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet for alle trafikanter. Dagens situasjonen gir særlig utfordring for næringstrafikken i området.

  • Vi skal bygge omlag 700 meter ny hovedvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen, øst for dagens vei. Den nye fylkesveien vil bedre fremkommelig for næringstransport i området.
  • Den eksisterende fylkesveien (Stakkevollvegen) skal rusten opp, og tilrettelegges for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Denne veien skal omklassifiseres til kommunal vei når den nye fylkesveien er ferdig.
  • Vi skal tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende vei fra Gimlevegen til Håndverkervegen.
  • Utbedringene skal redusere støv og støy, samtidig som det blir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for buss, gående, syklende, næringstrafikk og personbiler.

  • Bedre framkommelighet for næringstransport.
  • Bedre fremkommelighet for buss, gående og syklende.
  • Økt trafikksikkerhet for alle
  • Prosjektet vil redusere miljøulempene med støy og støv for nærliggende boligbebyggelse.