Hopp til hovedinnhold
Buss som kjører ut av bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø.

Redusere flaskehalser for bussen

Sammendrag

Det er behov for mange små og store utbedringstiltak for å bedre fremkommeligheten og redusere reisetid på bybussen. Erfaringer fra andre byer viser at slike tiltak kan gi tidsbesparelser per avgang på 5-10 prosent.

Ferdigstilte tiltak

I forbindelse med gjennomføring av Tryggere skolevei prosjekt i Nordøyvegen i Stakkevollan skolekrets, så ble det også utført tiltak for å redusere flaskehals for buss.

  • 640 meter veg er reasfaltert og breddeutvidet for tryggere ferdsel med buss

Tidligere var veien for smal til at to busser kunne møtes. Dette skapte utfordringer både for trafikksikkerheten til skolebarn og beboere i området, og for fremkommeligheten for alle trafikanter i området.

Rektor ved Stakkevollan skole, Eva-Lill Høgås er glad for at skolen ble hørt i beskrivelsen av utfordringene de tidligere har stått overfor.

Du kan lese mer om alle tiltakene som ble gjort rundt Stakkevollan som bidrar til at det blir tryggere, raskere og enklere å gå, sykle og ta buss her.

Tryggere skolevei Nordøyveien

Om prosjektet

Fremkommelighetsanalyser for utvalgte strekninger har identifisert flaskehalser og utfordringer for bussen i Tromsø. Her har vi sett på både fysiske forhold i trafikken og driftsmessige forhold i hvordan busstilbudet er bygget opp.

Erfaringer fra andre byer viser at slike tiltak kan gi tidsbesparelser per avgang på 5-10 prosent

Vi skal gjøre tiltak for å redusere fysiske og driftsmessige flaskehalser.

Fysiske tiltak kan medføre kryssutbedring, lyskryssprioritering, bedre skilting og flytting av mindre infrastruktur, samt bedre holdeplassutforming og bedre innkjøringsmuligheter.

Av driftsmessige tiltak jobbes det med effektivisering av billettering, kjøretid, kjørestil, på- og avstigningsforhold og vinterdrift.

Prosjektet jobber nå med å ferdigstille en prioritert tiltaksliste med tiltak som skal gi raskere reisetid og bedre forutsigbarhet for bussen.

Prioritering av tiltak skjer på basis av felles kartlegging mellom kommunen, fylkeskommune og statens vegvesen og bussoperatør i Tromsø, kombinert med kjøretidsanalyse basert på sanntidsdata. Det er gjort en nærmere vurdering av ca. 200 strekninger.

Redusert reisetid for buss vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt i forhold til bil. En annen effekt er at en effektivisering av bussdriften og kortere reisetid kan bidra til bedre utnyttelse av bussparken, for eksempel ved at vi frigjør midler til å forbedre busstilbudet på andre områder.