Hopp til hovedinnhold
Tre jenter på skolevei

Tryggere skolevei

Sammendrag

Vi skal gjøre det enklere og tryggere for skolebarn å gå eller sykle til skolen, med konkrete tiltak i alle 20 skolekretsene i Tromsø.

Dette skal vi gjøre

  • Utbedre eller etablere fortau
  • Utbedre eller etablere krysningspunkter
  • Utbedre eller etablere busstopp tilknyttet skolen
  • Forsterke eller etablere belysning ved fortau, krysningspunkt og busstopp
  • Fartsreduserende tiltak gjennom skilting og/eller fartshump
  • Sørge for gode snuplasser og parkering - slik at det blir tryggere for alle i områder med både bilkjøring og myke trafikanter

Det ble i 2019 laget en rapport om trafikksikkerhetsvurdering av skoleveger i Tromsø for alle 20 skolekretser i Tromsø. Rapporten kartlegger trafikksikkerheten i de ulike skolekretsene, og gir forslag til aktuelle tiltak ved hver skole, samt en prioritering av aktuelle tiltak for hver skolekrets. Rapporten er laget med medvirkning fra hver enkelt skole, der den enkelte skole og FAU har fått anledning til å uttale seg om trafikksikkerheten i skoleområdet.

Hvor skal det skje?

Det vil bli utført utbedrende tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskolene i Tromsø kommune. Tiltakene baseres på kartlegging av skoleveger i Tromsø gjennom trafikksikkerhetsvurdering av skoleveger i Tromsø.

Hvilke tiltak vi faktisk gjør vil variere med de ulike skolekretsenes behov, samt variere ut fra hvilke tiltak som det er mulig å gjennomføre innenfor prosjektets rammer.

Når skal det skje?

Arbeidet startet i juni 2022, og det er allerede gjort tiltak ved flere skolekretser. Utbedringene vil foregå gjennom hele prosjektperioden.

Det pågår nå arbeid i for tryggere skolevei på Bjerkaker og på Stakkevollan. Det har vært utført arbeid i skolekretser på Lunheim og i Kroken, i skolekretser på Kvaløya, skolekretser i Hamna og i Workinnmarka.

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke skolekretser som ble lagt inn i tiltakslisten i forrige periode. Det planlegges tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskoler i Tromsø.

I gjeldende Handlingsprogram 2023-2026 er det lagt inn 307 millioner kroner til Tryggere Skolevei.