Hopp til hovedinnhold
Tre jenter på skolevei

Tryggere skolevei

Sammendrag

Vi skal gjøre det enklere og tryggere for skolebarn å gå eller sykle til skolen, med konkrete tiltak i alle 20 skolekretsene i Tromsø.

Ferdigstilte tiltak

Melkevegen

 • Fortauet er breddeutvidet langs sørsiden av melkevegen opp til kryss ved Bjørnøyvegen ca. 66 meter
 • Oppgradert belysning ved å skifte og flytte to lysmaster til led-belysning på nordsiden av fortauet

Bjerkaker skole

 • Økt, forbedret og forsterket belysning rundt skolens parkering, og opp mot skoleområdet. Dette gir tryggere og mer oversiktlige forhold i mørket
 • Skolens parkeringsområde har fått markerte avslippssoner med direkte adkomst til skoleområdet - sånn at barna som blir levert og hentet i bil for en tryggere av- og påstinging - og sånn at barn som ferdes til fots eller på sykkel får et tryggere skoleområde
 • Skolens parkeringsområde er omgjort for å unngå snu- og ryggesituasjoner ved gjennomkjøring, ved å legge tilgang til gjennomkjøring fra Strandvegen og ut til Sørems veg. Dette gir bedre oversikt og smidigere kjøremønster
 • Vi bygger nytt gjerde mellom skoleområdet og parkeringsområdet for å trygge skolebarna
 • Vi skal etablere en tydelig sti fra avslippssonen og opp mot skolen
 • Vi skilter og tydeliggjør kjøremønster ved skolens parkeringsområde

Her kan du lese mer om trafikksikkerhetstiltak ved Bjerkaker skole.

Bjerkaker skole refleksvest barn

Bjerkaker skole har om lag 290 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Minkvegen / Gaupevegen

 • Etablert belysning på G/S vegen mellom Minkvegen/Ekornvegen

Hamna skolekrets har om lag 210 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Diamantvegen

 • Breddeutvidet og reetablering av eksisterende fortau på østsiden av Diamantvegen, ca 515 m (Agatvegen til Planetvegen)
 • Kryssning ved Beryllvegen 
 • Oppgradering av etablert snarveg mellom Diamantvegen og Opalvegen gjennom friområde.
 • Busstopp «Turkisvegen» begge sider, med krysning belysning og taktil oppmerking 
 • Grøfterensk og skifte av gamle tromsøsluker langs hele strekningen
 • Masseutskifting og helasfaltert strekningen
 • Breddeutvidet vegen på toppen av Diamatvegen for bedre passering av buss
Krokelvdalen tryggere skolevei

Kroken ungdomsskole har om lag 300 elever fordelt på 8.-10. trinn.

Krokelvdalen skole har om lag 170 elever fordelt på 1.-7. trinn

Lunheim barnehage

 • Etablert parkeringsplass og gangveg til Lunheim barnehage i forlengelse av dagens parkeringsplass ved Lunheim skole.
 • Oppgradert og asfaltert adkomst fra parkering til Lunheim barnehage
 • Oppdatert skilting for et riktig kjøremønster
Lunheim barnehage parkering og adkomst
Arbeid med adkomst Lunheim barnehage
Lunheim barnehage parkering og adkomst 2
Arbeid med parkering Lunheim barnehage

Lunheim barnehage har om lag 50 barn

Lunheim skole har om lag 330 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Sjømannsbyen barnehage og Mortensnes skole

 • Nytt fortau fra snuhammer i Mortensnesvegen ved Mortensnes skole ned til barnehage, 45 meter
 • Forsterket belysning fra Mortensnesvegen ned til barnehagen
 • Skiltet og tydeliggjort adkomst til barnehage.
 • Ny parkeringsplass for ansatte ved barnehage slik at de ikke bruker avslippsparkeringen
 • Oppmerking av ansattparkering
 • Vinteren 2023/2024 jobbes det også med å etablere en tre meter bred gang- og sykkelvei fra Gnistvegen og Maskinistvegen til Mortensnes skole. Gang-og sykkelvegen vil ha belysning, og forventes ferdigstilt våren 2024.

Her kan du lese mer om trafikksikkerhetstiltak rundt Sjømannsbyen barnehage.

Sjømannsbyen barnehage tryggere skoleveg
Sjømannsbyen barnehage tiltak fortau lys parkering 2
Nytt fortau, med forsterket belysning, og tryggere parkering, på Sjømannsbyen barnehage
Mortensnes skole 2023 2024
Arbeid vinter 2023 / 2024 med etablering av 3 meter bred og belyst gang- og sykkelveg fra Gnistvegen og Maskinistvegen til Mortensnes skole. Arbeidet forventes ferdigstilt våren 2024.

Mortensnes skole har om lag 300 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Sjømannsbyen barnehage har 38 barn.

Kobbeveien

 • Reetablert fortau langs Kobbevegen nord, ny bredde 3 meter, omlag 350 m lengde   
 • Fartsreduserende tiltak to fartshumper, der den ved skolen er en opphøyd krysning med intensivbelysning og taktil oppmerking     
 • Eksisterende belysningspunkter er erstattet med nye master
 • Kabler i luftstrekk legges i bakken.
 • Klipp vegetasjon i siktsoner, da især rundt belysningen ved kryss Skjellvegen  
 • Oppstramming av kryss Hvalrossvegen  
 • Ny hjørneavrunding på begge sider av kryss ved Hvalrossvegen.
 • Etablert gang- og sykkelvei ned til skolen
Vegarbeid og arbeider som legger stein ved utbedring av skolevei på Kvaløya
Kobbevegen Selnes skole

Selnes skole har om lag 280 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Timotei / Karveslettvegen

 • Etablert nytt fortau med bredde 3 meter langs østlig side av Timoteivegen, fra Karveslettvegen til gangveg som fører ned til oversiden av skolen, ca. 110 meter
 • Reetablert eksisterende fartshump som opphevet fotgjengerovergang ved krysningspunkt over Karveslettvegen.
 • Etablere fortau 127 meter på deler av Karveslettvegen, med busstopp, slik at det møter eksisterende fortau.
 • Etablert kantstopp ved Karveslettvegen busstopp
 • Etablert krysningspunkt over Geitramsbakken og strammet inn krysset — inkludert påkobling/møte med Blåklokkvegen

Einevegen / Firkløvervegen

 • Breddeutvidet fortau til 3 meter bredde langs Einevegen til Karveslettvegen i 170 meter lengde
 • Reasfaltert 170 meter av Einevegen
 • Krysning over Kittistien
 • Grøfterensk og skifte av sluker langs hele tiltaket
 • Nytt fortau med krysning til gang- og sykkelvei Firkløvervegen
 • Oppgradert eksisterende belysning, flyttet to master
 • Etablert krysningspunkt fra Einevegen til Karveslettvegen med intensivbelysning og taktil merking

Her kan du lese mer om trafikksikkerhetstiltakene på Slettaelva skole.

Fortau og vei på Kvaløya
Timoteivegen med nytt fortau 3 meter bredde / 110 meter lengde, ned mot Karveslettvegen
Slettaelva skolekrets arbeid dekkduk
Bygging av tryggere skolevei i Slettaelva skolekrets
Slettaelva skolekrets under arbeid
Arbeid på Einevegen, opp mot Kittistien

Slettaelva skole har om lag 200 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Karveslettlia barnehage har om lag 80 barn.

Dorgvegen

 • Etablert 3 meter bredt fortau fra Ringvegen og frem til rundkjøring i Dorgvegen, 130 meter lengde 
 • Etablert overgang over Ringvegen med gatelys og fotgjengerovergang med taktil merking  
 • Etablert en overgang/krysningspunkt ved snuplassen inne i Dorgvegen, slik at eksisterende fortau på vestsiden av snuplassen knyttes til det nye fortauet.  
Arbeidere freser asfalt og gjør skoleveien i Hamna ved Solneset skole tryggere
Dorgveien tryggere skolevei
Nytt fortau Dorgvegen

Solneset skole har om lag 200 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Solneset barnehage har om lag 50 barn.

Nordøyvegen

Det er bitt tryggere og enklere å gå, sykle og ta buss ved Stakkevollan skole.

 • 700 meter av fortauet er breddeutvidet med 3 meter for bedre vintervedlikehold
 • 640 meter veg er reasfaltert og breddeutvidet for tryggere ferdsel til buss
 • 18 stykker lysmaster er skiftet ut til LED – belysning
 • Fire busstopp er oppgradert med kantstopp, sanntidsinformasjon, krysning og taktil oppmerking.
 • 11 nye overvannshåndteringer med nye sluker er etablert og strammet opp til atkomstveg og parkering. 
 • Det er etablert ett nytt krysningspunkt fra gangvei til tursti, med økt intensivbelysning og taktil oppmerking.
 • Strammet inn alle kryss hvor veier møter eller krysser fortauet.
 • Skiftet autovern ved Rundvannet 125 og hele strekket utenfor skole og parkeringsplass.

Her kan du lese mer om arbeidet som er gjort i 2023. Under ser du hvilket arbeid som gjenstår for vinteren 2023/2024.

 • 200 m fortau Nordøyvegen – nedenfor Rundvannet (gjennomføres vinter 23/24)
 • Etablering av ny turveg/lysløype som måtte fjernes på grunn av utvidelse av vei ved Rundvannet (gjennomføres vinter 23/24)

Her kan du lese om før-situasjonen for barna ved Stakkevollan skole.

Tryggere skolevei Nordøyveien

Stakkevollan skole har om lag 240 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Nymohagen

 • Breddeutvidelse av eksisterende fortau til 3 meter bredde, lengde 260 meter.  
 • Strammet opp krysningspunkt ved Kryss Mølnenga (mellom hus nr 2 og 15)  
 • Strammet opp krysningspunkt ved kryss ut mot Storelvbakken   
 • Masseutskifting og utbedring av vegbanen
Storelva skolekrets nymohagen

Storelva skole har om lag 400 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Stubben

 • Utvide fortau ca. 1 meter fra Huldervegen og opp til G/S-vegen til skole, 88 meter lengde. 
 • Bredde utvide eksisterende fortau ut i terreng 
 • Flyttet lyktestolpe ved inngang til G/S-veg
Far og sønn går på nyetablert gangvei
Utvidet fortau fra Huldervegen opp til skolen

Workinnmarka skole har om lag 310 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Barn på sykkel i overgangsfelt

Dette skal vi gjøre

 • Utbedre eller etablere fortau
 • Utbedre eller etablere krysningspunkter
 • Utbedre eller etablere busstopp tilknyttet skolen
 • Forsterke eller etablere belysning ved fortau, krysningspunkt og busstopp
 • Fartsreduserende tiltak gjennom skilting og/eller fartshump
 • Sørge for gode snuplasser og parkering - slik at det blir tryggere for alle i områder med både bilkjøring og myke trafikanter
 • Bidra til trygge hjertesoner rundt skolene

Det ble i 2019 laget en rapport om trafikksikkerhetsvurdering av skoleveger i Tromsø for alle 20 skolekretser i Tromsø. Rapporten kartlegger trafikksikkerheten i de ulike skolekretsene, og gir forslag til aktuelle tiltak ved hver skole, samt en prioritering av aktuelle tiltak for hver skolekrets. Rapporten er laget med medvirkning fra hver enkelt skole, der den enkelte skole og FAU har fått anledning til å uttale seg om trafikksikkerheten i skoleområdet.

Hvor skal det skje?

Det vil bli utført utbedrende tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskolene i Tromsø kommune. Tiltakene baseres på kartlegging av skoleveger i Tromsø gjennom trafikksikkerhetsvurdering av skoleveger i Tromsø.

Hvilke tiltak vi faktisk gjør vil variere med de ulike skolekretsenes behov, samt variere ut fra hvilke tiltak som det er mulig å gjennomføre innenfor prosjektets rammer.

Når skal det skje?

Arbeidet startet i juni 2022, og det er allerede gjort tiltak ved flere skolekretser. Utbedringene vil foregå gjennom hele prosjektperioden.

Det pågår nå arbeid i for tryggere skolevei på Bjerkaker og på Stakkevollan. Det har vært utført arbeid i skolekretser på Lunheim og i Kroken, i skolekretser på Kvaløya, skolekretser i Hamna og i Workinnmarka.

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke skolekretser som ble lagt inn i tiltakslisten i forrige periode. Det planlegges tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskoler i Tromsø.

I gjeldende Handlingsprogram 2023-2026 er det lagt inn 307 millioner kroner til Tryggere Skolevei.