Hva har vi fått for bompengene hittil?

Nå har vi hatt bompengeinnkreving i Tromsø i over ett år, og vi er godt i gang med å gjennomføre prosjekter og tiltak i Tenk Tromsø. Hvilke prosjekter har bompengene bidratt til hittil?

bomstasjon prestvannet med buss

Hva har vi fått for bompengene hittil?

Nå har vi hatt bompengeinnkreving i Tromsø i over ett år, og vi er godt i gang med å gjennomføre prosjekter og tiltak i Tenk Tromsø. Hvilke prosjekter har bompengene bidratt til hittil?

Siste oppdatering 25. jan 2024, kl. 14:26

Publisert 23. jan 2024

Tenk Tromsø bygger infrastruktur og gjennomfører driftsprosjekter for å bidra til et miljøvennlig, trygt og effektivt transportsystem for alle. Dette gjør vi gjennom bypakken og byvekstavtalen. Bypakkens prosjekter medfinansieres av bompenger, i tillegg til finansiering fra staten, fylkeskommunen og kommunen.

Under kan du lese mer om hvilke av bypakkens prosjekter som allerede er godt i gang med gjennomføring.

Bompengefinansierte prosjekter

Disse prosjektene og tiltakene medfinansieres av bompenger, og er allerede i godt i gang med gjennomføring:

Giæverbukta kollektivterminal

Nord-Norges største kollektivterminal, med over en million reisende årlig og med ca. 760 daglige bussavganger, skal bli tryggere, raskere og bedre. Spaden gikk i jorda 22 august 2023, og den nye kollektivterminalen forventes ferdigstilt innen jul 2024. Les mer om prosjekt Giæverbukta kollektivterminal her.

Pågående arbeid med ny kollektivterminal i Giæverbukta.

Forberedende arbeid på ny fylkesvei ved Gimle

26 september 2023 gikk spaden i jorda for det forberedende arbeidet for ny fylkesvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen. Den nye fylkesveien bygges delvis på sjøfylling, øst for dagens vei, med bruk av kortreiste masser fra fylkeskommunens arbeid med rehabilitering av tunnelsystemet i Tromsø. Arbeidet er en del av prosjektet Stakkevollvegen - Skattørvegen. Detaljprosjekteringen forventes ferdigstilt starten av 2024. Videre gjennomføring av prosjektet skal behandles i styringsgruppen før oppstart av neste fase. Under forutsetning av godkjenning i styringsgruppen vil videre arbeid bestå av ferdigstillelse av ny fylkesvei, samt oppgradering av den eksisterende veien (Stakkevollvegen). Les mer om prosjektet her.

Arbeid med mudring og sjøfylling til ny fylkesvei, delvis på sjøfylling, øst for dagens fylkesvei. Foto: Troms fylkeskommune

Tryggere skolevei

Hittil i Tenk Tromsø har vi gjennomført store og små tiltak i 11 ulike skolekretser, og over 2 500 barn har fått en tryggere hverdag på vei til og fra skolen:

 • Bjerkaker skolekrets - Melkevegen og Bjerkaker skole
 • Hamna skolekrets - Minkvegen / Gaupevegen
 • Krokelvdalen skolekrets - Diamantvegen
 • Lunheim skolekrets - Lunheim barnehage
 • Mortensnes skolekrets - Sjømansbyen barnehage og Mortensnes skole
 • Selnes skolekrets - Kobbevegen
 • Slettaelva skolekrets - Timoteivegen / Karveslettvegen og Einevegen / Firkløvervegen
 • Solneset skolekrets - Dorgvegen
 • Stakkevollan skolekrets - Nordøyvegen
 • Storelva skolekrets - Nymohagen
 • Workinnmarka skolekrets - Stubben

Les mer om alle tiltakene som er gjort i de ulike skolekretsene, og se bilder av arbeidet, her.

Slettaelva skolekrets arbeid dekkduk
Bygging av tryggere skolevei i Slettaelva skolekrets

Redusere flaskehalser for bussen

Tryggere skolevei Nordøyveien
Nordøyvegen. Foto: Tromsø kommune

I forbindelse med gjennomføring av Tryggere skolevei tiltak i Nordøyvegen i Stakkevollan skolekrets, så ble det også utført tiltak for å redusere flaskehals for buss i Nordøyvegen.

 • I Nordøyvegen er 640 meter vei reasfaltert og breddeutvidet for tryggere ferdsel med buss.

Tidligere var Nordøyvegen for smal til at to busser kunne møtes. kan to busser møter uten problemer, og både trafikksikkerheten og fremkommeligheten til skolebarn og beboere i området er forbedret.

Bedre Holdeplasser

Busstopp Nordøyvegen. Foto: Tromsø kommune

I forbindelse med gjennomføring av Tryggere skolevei tiltak i Nordøyvegen i Stakkevollan skolekrets er det også gjort oppgradering av bussholdeplasser gjennom prosjekt Bedre Holdeplasser og gangtilgjengelighet

 • Fire busstopp er oppgradert med kantstopp, sanntidsinformasjon, krysning og taktil oppmerking.

Planlegging

I tillegg til disse prosjektene kommer alle prosjektene som er under planlegging og klargjøring for gjennomføring i kommende år, samt de av byvekstavtalens prosjekter som finansieres av belønningsmidler.

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Stat, fylke og kommune gjennomfører prosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Prioritering av Tenk Tromsø sine prosjekter, og disponering av bypakkens og byvekstavtalens midler fremkommer av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram. Handlingsprogrammet 2024-2028 er under utarbeidelse, og skal behandles i styringsgruppen i mars 2024, og sendes deretter til lokalpolitisk behandling i kommunestyret og fylkesting.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.