Hopp til hovedinnhold

Dette er bypakke Tenk Tromsø

Kort fortalt

  • Bedre fremkommelighet for alle.
  • Nullvekst i personbiltransporten.
  • Et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Bypakken Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Tryggere å gå eller sykle

Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, funksjonelle sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet - vi skal gjøre det enklere og tryggere å velge gange og sykkel i stedet for bilen på kortere turer.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Kollektivtransport

Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler, bedre holdeplasser og knutepunkt for bussen, og vi skal gjøre tiltak som skal sørge for bedre trafikkflyt for bussen. Vi skal medfinansiere bybusstilbudet. Samlet sett skal vi sørge for at bussen blir et enda mer attraktivt alternativ til bil for reiser i byen.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Næringslivet og transport

Vi skal bygge for bedre vei for næringstransporten i Tromsø. I første fase inkluderer dette oppgradering av veistrekningen Stakkevollvegen – Skattørvegen. Vi bygger bedre kjøreforhold for bilistene gjennom å flytte myke trafikanter på egnede fortau, og gjennom tiltak som skal sikre bedre trafikkflyt for alle trafikantgrupper. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til tryggere og raskere bilreiser når man må bruke bilen.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelighet for alle samtidig som vi ivaretar bymiljøet i byen vår.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Stortingsproposisjon 99S "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark" angir hvilke prosjekter som kan gjennomføres i bypakken. Den prioriterte prosjektporteføljen som er angitt i tabellen under viser den opprinnelige prioriteringen av bypakkens prosjekter.

I tabellen er kostnad per prosjekt oppgitt i millioner 2021-kroner (inkl. mva).

ProsjektnavnKostnad
Reduserte billettpriser185
Trafikksikker skoleveg315
Økt driftstilskudd kollektiv340
Dramsvegen40
Stakkevollvegen - Skattøravegen200
Ny sentrumsterminal315
Nytt bussknutepunkt i Kroken35
Redusere flaskehalser for bussen70
Strandvegen120
Strandvegen115
Ladeinfrastruktur Elbuss35
Bedre holdeplasser135
Tilgjengelighet for gående - holdeplasser, snarveier45
Utvidelse bybussområdet20
Fortau50
Bussløsning Kvaløya135
Innfartsparkering Skjelnan10
Klokkargårdsbakken15
Sykehusvegen45
Ny bussterminal i Giæverbukta140
E8 Flyplasstunnelen i Tromsø1800
Tiltakspakke Langnes525
Utbedring gang og sykkelvei Kvaløyveien15
Ny bru til Kvaløya1800
Etablering av bomstasjoner35
Sum6 540

I tillegg til prosjektene i tabellen over skal prosjekt Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta gjennomføres gjennom bypakken. Dette prosjektet videreføres fra Tromsøpakke III og inn i Tenk Tromsø, med tilhørende forpliktelser og midler fra innkrevingen av drivstoffavgift i Tromsøpakke III.

I sammenheng med de lokalpolitiske behandlingene av bompengeordningen for Tenk Tromsø ble det identifisert en mulig prosjektportefølje. Prosjektporteføljen ble senere justert og tilpasset de inntektene som ble lagt til grunn for bypakken. For å tilpasse prosjektporteføljen til bypakkens inntekter, ble enkelte prosjekter tatt ut av den opprinnelige prosjektporteføljen. Disse prosjektene kan være aktuelle for gjennomføring i bypakken dersom vi får økonomisk rom til å gjennomføre disse. Dette gjelder følgende prosjekter:

  • E8 ny vei til flyplassen (F2-lenken),
  • Kollektivfelt Blåselvegen-Storelva,
  • Kollektivfelt Tromsdalen,
  • Gang- og sykkelvei rundt Nordspissen
  • Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes.

Effektiviseringstiltak kan gjøre at disse prosjektene kan inngå i porteføljen på et senere tidspunkt.

Prosjektporteføljen prioriteres gjennom et fireårig handlingsprogram, som rulleres hvert år. Les mer under boksen "Handlingsprogram".

Bypakken Tenk Tromsø har en økonomisk ramme på 6,5 milliarder 2021-kroner. Bypakken skal finansieres gjennom et spleiselag mellom innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten.

Bompengene utgjør 58 % av finansieringen, og kommunale, fylkeskommunale og statlige midler utgjør 42 % av finansieringen.

Prosjektene i bypakken skal porteføljestyres. Prosjektporteføljen skal styres etter en helhetlig vurdering av måloppnåelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring.

Porteføljestyring innebærer at vi skal velge og prioritere prosjekter innen porteføljen for å få best mulig resultat for innbyggerne innenfor de finansieringsrammene vi har. Dersom vi har kostnadsøkninger i prosjektene, eller svikt i estimerte inntekter, så skal vi tilpasse bygging og  gjennomføring av prosjektene til de inntektene vi har. Dette kan innebære effektivisering av de prosjektene vi gjennomfører, eller kutt i prosjektporteføljen, og skal ikke føre til forlenget innkrevingstid av bompenger.

Du kan lese mer om enkeltprosjektene på tenktromso.no/prosjekter.

Handlingsprogrammet viser hvilke investeringer i regi av Tenk Tromsø som forventes i de kommende fire årene. Det foretas en årlig rullering av handlingsprogrammet.

Årsmeldingen er en oppsummering av aktiviteter og tiltak som er finansiert gjennom Tenk Tromsø, og gir en oversikt over status for måloppnåelse og økonomien i bypakken.

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe sammensatt av de Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, og består for øvrig av et sekretariat og en rekke delprosjektgrupper med deltakere fra samarbeidspartene.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.