Hopp til hovedinnhold

Dette er Bypakke Tenk Tromsø

Kort fortalt

  • Bedre fremkommelighet for alle.
  • Nullvekst i personbiltransporten.
  • Et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Tryggere å gå eller sykle

Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, funksjonelle sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet. På den måten gjør vi det enklere og tryggere å velge gange og sykkel i stedet for bilen på kortere turer.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Kollektivtransport

Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler, bedre holdeplasser og knutepunkt for bussen, og vi skal gjøre tiltak som skal sørge for bedre trafikkflyt og færre flaskehalser. I tillegg skal vi medfinansiere bybusstilbudet. Samlet sett skal vi sørge for at bussen blir et enda mer attraktivt alternativ til bil for reiser i byen.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Næringslivet og transport

Vi skal bedre fremkommeligheten for næringstransporten i Tromsø. I første fase inkluderer dette oppgradering av veistrekningen Stakkevollvegen – Skattørvegen. Vi skaper bedre forhold for alle trafikantgrupper gjennom å flytte myke trafikanter på egnede fortau, og gjennom tiltak som skal sikre bedre trafikkflyt. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til mindre kø og at varer og folk kommer raskere fram i byområdet.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelighet for alle, samtidig som vi ivaretar bymiljøet i byen vår.

Les mer på tenktromso.no/prosjekter

Stortingsproposisjon 99 S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark" angir hvilke prosjekter som kan gjennomføres i bypakken. Prosjektporteføljen i tabellen under er sammensatt av tiltak som enkeltvis og samlet sett skal bidra til måloppnåelse gjennom å gjøre det mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektiv i stedet for personbiltransport.

I tabellen er kostnad per prosjekt oppgitt i millioner 2021-kroner (inkl. mva).

ProsjektnavnKostnad
Reduserte billettpriser185
Tryggere skoleveg315
Økt driftstilskudd kollektiv340
Dramsvegen40
Stakkevollvegen - Skattørvegen200
Ny sentrumsterminal315
Nytt bussknutepunkt i Kroken35
Redusere flaskehalser for bussen70
Strandvegen120
Strandvegen115
Ladeinfrastruktur elbuss35
Bedre holdeplasser135
Tilgjengelighet for gående - holdeplasser, snarveier45
Utvidelse bybussområdet20
Fortau50
Bussløsning Kvaløya135
Innfartsparkering Skjelnan10
Klokkargårdsbakken15
Sykehusvegen45
Ny bussterminal i Giæverbukta140
E8 Flyplasstunnelen i Tromsø1800
Tiltakspakke Langnes525
Utbedring gang og sykkelvei Kvaløyvegen15
Ny bru til Kvaløya1800
Etablering av bomstasjoner35
Sum6 540

I tillegg til prosjektene i tabellen over skal prosjekt Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta gjennomføres gjennom bypakken. Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III.

I sammenheng med de lokalpolitiske behandlingene av bompengeordningen for Tenk Tromsø ble det identifisert en mulig prosjektportefølje. Prosjektporteføljen ble senere justert og tilpasset de inntektene som ble lagt til grunn for bypakken. For å tilpasse prosjektporteføljen til bypakkens inntekter, ble enkelte prosjekter tatt ut av den opprinnelige prosjektporteføljen. Disse prosjektene kan være aktuelle for gjennomføring i bypakken dersom vi får økonomisk rom til å gjennomføre disse. Dette gjelder følgende prosjekter:

  • E8 ny vei til flyplassen (F2-lenken),
  • Kollektivfelt Blåselvegen-Storelva,
  • Kollektivfelt Tromsdalen,
  • Gang- og sykkelvei rundt Nordspissen
  • Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes.

Effektiviseringstiltak kan gjøre at disse prosjektene kan inngå i porteføljen på et senere tidspunkt.

Prosjektporteføljen prioriteres gjennom et fireårig handlingsprogram, som rulleres hvert år. Les mer under boksen "Handlingsprogram".

Finansiering

Bypakke Tenk Tromsø innebærer gjennomføring av prosjekter og tiltak for 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) totalt i perioden 2021-2036.

Finansieringen av Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken. Figur 1 under viser finansieringskilder i Tenk Tromsø.

Drivstoffavgiften fra Tromsøpakke III, estimert til ca. 275 mill. 2022-kroner, kommer som et tillegg til overnevnte finansiering for å finansiere prosjektet «Stakkevollvegen – Hansjordnesbukta». Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III. Prosjektet vil også medføre lokal egenandel fra Tromsø Kommune, samt statlig refusjon på merverdiavgift. Midlene tilknyttet dette prosjektet kommer som et tillegg til finansieringen på 6,5 milliarder spesifisert i St.prp. nr. 99 S.

Flere av bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av utbyggerbidrag, jamfør rekkefølgebestemmelser i tråd med reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Bypakkens finansieringskilder er ikke statiske, og nivået på tilgjengelig finansiering avhenger av flere faktorer. Utvikling i tilgjengelig finansiering følges opp løpende, og endringer i tilgjengelig finansiering kan medføre justeringer i prosjektporteføljen gjennom styringsgruppens porteføljestyring.

Styring

I henhold til St.prp. nr. 99 S (2020-2021), skal Bypakke Tenk Tromsø porteføljestyres. Porteføljestyringen innebærer å velge og prioritere prosjekter, samt sørge for at porteføljen blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen. Prosjektporteføljen i Tenk Tromsø er definert gjennom prioritert prosjektportefølje (se tabell lenger opp på siden).  

Bypakken skal styres slik at det er balanse mellom kostnader og inntekter. Gjennom ansvaret for å sørge for at porteføljen er i balanse, ligger det til styringsgruppen å kunne endre på de økonomiske rammebetingelsene til enkeltprosjekter, samt å kunne sette i gang prosesser for å ta prosjekter ut av porteføljen om nødvendig.

Dersom kostnadene øker eller inntektene svikter, vil prosjektet som er lavest nede på prioriteringslisten i prosjektportefølje få redusert sin ramme tilsvarende kostnadsøkningen eller inntektssvikten. Alternativt kan styringsgruppen justere og endre på den prioriterte rekkefølgen til prosjektene, og foreta kutt eller effektivisering i øvrige prosjekter i porteføljen gjennom den årlige porteføljestyringen.

Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring. 

Du kan lese mer om enkeltprosjektene på tenktromso.no/prosjekter.

Handlingsprogrammet viser hvilke investeringer i regi av Tenk Tromsø som forventes i de kommende fire årene. Det foretas en årlig rullering av handlingsprogrammet.

Årsmeldingen er en oppsummering av aktiviteter og tiltak som er finansiert gjennom Tenk Tromsø, og gir en oversikt over status for måloppnåelse og økonomien i bypakken.

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe sammensatt av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, og består for øvrig av et sekretariat og en rekke delprosjektgrupper med deltakere fra samarbeidspartene.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.